Zwierzeta

by aniaarndt
Last updated 4 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Zwierzeta

Położenie Poznania na zbiegu dolin rzecznych spowodowało, że niemal do samego centrum miasta sięgają kliny naturalnych terenów zielonych, trudne do zagospodarowania przez człowieka. Te naturalne pasy zieleni charakteryzują się bogatym zróżnicowaniem biologiczny. Dodatkowym atrakcyjnym aspektem przyrodniczym są jeziora, zarówno te naturalne jak i sztuczne, znajdujące się na terenie miasta.Cennym walorem przyrodniczym są parki miejskie, które często łączą się z naturalnymi kompleksami leśnymi. Przewodnik pozwala na poznanie zróżnicowania biologicznego wzdłuż trasy rowerowej przebiegającej od stawu Olszak do Jeziora Strzeszyńskiego. Przewodnik prezentuje najczęściej występujące zbiorowiska roślin i najczęściej (najłatwiejsze do zaobserwowania) gatunki zwierząt, w tym przedstawicieli awifauny. Przewodnik jest skierowany zarówno do mieszkańców Poznania, ale także turystów ( w tym miłośników obserwacji ptaków), którzy w tak dużym mieście mogą zetknąć się z miejscami niezwykle atrakcyjnymi pod względem przyrodniczym. Dołączona mapa przebiegu trasy rowerowej pozwoli na wybór najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo miejsc.

Śladami zwierząt wokół poznańskich jezior

Tereny niezwykle atrakcyjne przyrodniczo, otoczone lasami grądowymi, borem świeżym i łęgami wierzbowo- topolowymi. Rzeka Cybina malowniczo wijąc się w śród lasów wpływa do Jeziora Maltańskiego.Na stawie Olszak występuje dość liczna populacja kaczki głowienki. Pojawia się czapla siwa, a nad rzeką Cybinką można zaobserwować zimorodki. Na całym biegu Cybiny widać ślady działalności (okorowane, ścięte, drzewa) bobrów. Obserwuje się bardzo liczne ślady dzików.

Powierzchnia: 14.6 ha. Niezwykle zróżnicowany pod względem botaniczny. Rosną tu buki, dęby, kasztanowce, klony srebrzyste, daglezje. Najczęściej obserwowanymi gatunki ptaków to sikory bogatki i modre, kosy, gołębie grzywacze, zięby, dzięcioły pstre, kowaliki a także liczne gatunki ptaków wodnych: kokoszka wodna, łyska, łabędź niemy. Zaobserwowano również czaple siwą. Na terenie parku występuje również wiewiórka pospolita.

Stawy Sołackie

Staw Olszak

Tropy sarny i dzika

Glowienka zwyczajna

Ślady działalności bobrów

Łyska zwyczajna

Łabędź niemy

Gołąb grzywacz

Powierzchnia:7ha, w którym rośnie ok. 54 gat roślin w tym klony, lipy, dęby, topole srebrzyste, olsze czarne Na uwagę zasługują tereny zalewowe rzeki Bogdanki płynące prze park. Z gatunków ptaków najczęściej obserwowanych to kosy, kwiczoły, wrony siwe, gołębie grzywacze.

Park Wodziczki

Rzeka Bogdanka z Jeziorem Strzeszyńskim

Przepływa przez piękne łęgi olchowe, lasy grądowe (trasa rowerowa). Tereny bardzo zróżnicowane biologiczne. W pobliżu Jeziora Strzeszyńskiego można napotkać żeremia bobrowe. Na szczególną uwagę zasługują wilgotne, bagienne łąki. Można tu zaobserwować liczne gatunki ptaków drapieżnych w tym jastrzębi gołębiarzy, błotniaków stawowych, myszołowów zwyczajnych, pustułek, krogulców. Dość licznie występują kruki a także żurawie zwyczajne. Brzegi otaczają lasy grądowe i bory gdzie dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna. Wokół jeziora rośnie pałka szerokolistna, która stanowi miejsce gniazdowania gatunków ptaków wodnych w tym perkoza dwuczubego, trzciniaków, łabędzi niemych, kaczek krzyżówek. W lasach występuje dzięcioł czarny.

Jezioro Rusałka

Otoczone łęgami jesionowo - olszowymi, borem mieszanym, grądem. W otaczających Rusałkę lasach możemy zaobserwować sarny, dziki, lisy. W pobliżu ujścia Bogdanki do Jeziora Rusałka znajduje się stara tama bobrowa, oraz liczne ślady aktywności bobrów.

Tama bobrowa

Buchowisko dzików

Ślady działalności bobrów

Sarna europejska

Perkoz dwuczuby

Błotniak stawowy

Kaczka krzyżówka

Kurka wodna (kokoszka)


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.