Zemní plyn

In Glogpedia

by JustReim
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Earth Sciences
Grade:
7,8,9,10,11

Toggle fullscreen Print glog
Zemní plyn

ZEMNÍ PLYN

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo. Jeho hlavní složkou je metan. Zemní plyn se těží z porézních sedimentárních hornin uzavřených ve strukturních pastech podobně jako ropa. Nachází se buď samostatně, společně s ropou nebo černým uhlím. Používá se také jako zdroj vodíku při výrobě dusíkatých hnojiv.Díky tomu, že obsahuje především metan, má v porovnání s ostatními fosilními palivy při spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné energie. Je proto považován za ekologické palivo. Ve vozidlech se využívá ve stlačené (CNG) nebo zkapalněné podobě (LNG).Zemní plyn je bez zápachu, proto se odorizuje, tj. přidávají se do něj páchnoucí plyny (např. ethylmerkaptan) tak, aby bylo možno čichem zjistit koncentraci ve vzduchu větší než 1 procento.Zemní plyn je využíván jako zdroj energie a také jako surovina pro chemický a palivový průmysl.

Zemní plyn vzniká v přírodě třemi způsoby: biogenicky bakteriálním rozkladem organické hmoty, termogenicky společně s ropou nebo anorganickou cestou během tuhnutí magmatu. Anorganický vznik metanu se připisuje chemickým reakcím, které probíhají při tuhnutí magmatu.

Ropa a zemní plyn jsou nerostné suroviny,které vznikly před mnoha miliony let.Těžímeje z hlubin zemskén kůry.Patří mezi nejdůležitější energetické suroviny současné doby.Hlavní význam ropy spočívá v tom,že se z ní vyrábí benzín a nafta pro motorová vozidla.Má i další široké využití.Zemní plyn slouží v domácnostech k vytápjení,váření a pečení.Při neopatrném zacházení s plynovými spotřebiči může dojít k výbuchu nahromaděného plynu.Při neopatrné přepravě ropy a zemního plynu může dojít ke zníčení mořské vody,orné půdy,potoků a řek a ohrožení života živých organismů v přírodě.

vznik

informace

1. Za jakých okolností může dojít k výbuchu plynu?2. K čemu se využívá zemní plyn?3. Víte v jak vzniká zemní plyn?4. Je nebezpečný?5. Odkud se knám dopravuje?

otázky

1. Únik plynu v místnosti, zvětšuje se jeho koncentrace a potom postačí malá jiskra k tomu, aby došlo k výbuchu.2. Využití plynu k:vaření,topení,ohřívání3. Vzniká rozkladem hmoty v přírodě 4. Zemní plyn je nebezpečný

odpovědi

schéma ložisek zemního plynu


Comments

  • KatLip 5 years ago

    KatLip's avatar

    Ten glog se nám povedl