Wspolzaleznosci w gorach

In Glogpedia

by annzim
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Weather and Climate

Toggle fullscreen Print glog
Wspolzaleznosci w gorach

Współzależności między elementami środowiska na przykładzie gór

Piętra klimatyczneWystępowanie pięter klimatycznych jest najważniejszą cechą klimatu górskiego.Piętra odpowiadają kolejnym strefom klimatycznym Ziemi wydzielonym na obszarze między tymi górami a biegunem. Piętra klimatyczne warunkują występowanie piętrowości roślinnej.

Składniki środowiska przyrodniczego wzajemnie na siebie oddziałują np.skały ulegają wietrzeniu pod wpływem czynników atmosferycznych,rośliny rozkruszają skały korzeniami wrastającymi w szczeliny,rzeki erodując podłoże modelują doliny,rzeźba terenu wpływa na klimat,od warunków klimatycznych i gleby zależy szata roślinna.

Wiatry lokalneCharakterystycznym zjawiskiem występującym w wysokich górach jest wiatr nazywany fenem, a w Polsce halnym. Jest to suchy, ciepły i bardzo porywisty wiatr. Fen tworzy się, ponieważ pasmo górskie jest przeszkodą dla napływającego powietrza.

Klimat górskicharakteryzuje:-spadek temperatury powietrza i ciśnienia atmosferycznego wraz z wysokością,-niższa średnia roczna temperatura powietrza,-duża ilość opadów równomiernie rozłożona w ciągu roku,- występowanie wiatrów lokalnych.

Anna ZimnalZespół Szkół w Tenczynkuwww.szkolatenczynek.edupage.org

Clouds Full Of LightAlexander Franke

TPNVideo

TPNVideo


Comments

    There are no comments for this Glog.