Variedades linguísticas lingua galega

by profedelour
Last updated 8 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Variedades linguísticas lingua galega

Indica a que bloque pertencen os seguintes audios atendendo aos seguintes trazos dialectais: - gheada,- seseo- a forma en que fan o plural as palabras que terminan en –n, - a terminacion –an no masculino- o pronome tu. Completa o cuestionario.

Ofóslagorá!!

Non avoa, páganme por estudar como uns bichiños moi pequeniños nos contaxian enfermidades da respiración.

Que nivel de lingua ten cada personaxe? Razoa a resposta.

Concedéronme unha bolsa predoutoral para a investigación das enfermidades víricas que afectan o tracto respiratorio.

1. VARIACIÓON XEOGRÁAFICA

2. VARIACIÓON SOCIOCULTURAL

3. VARIACIÓON SITUACIONAL

etioloxia, edema, niveis glicemicos, hipoacusia, polidipsia, alerxeno...

4. VARIACIÓON AO LONGO DO TEMPO


Comments

    There are no comments for this Glog.