Telefon

In Glogpedia

by AlbaCastro17
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Technology

Toggle fullscreen Print glog
Telefon

El telefono és un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so (normalment veu) a través de llargues distàncies. Normalment la conversa és entre dues persones, tot i que ocasionalment pot haver-n'hi tres o més. El telèfon és un dels electrodomèstics més comuns. La majoria de telèfons funcionen sobre una complexa Xarxa Telefònica Commutada.Inicialment transmetien el so mitjançant un senyal d'àudio que es codificava en un senyal elèctric analògic, a través de cables de coure. Avui dia han evolucionat fins als telèfons mòbils, que duen el senyal usant l'aire com a medi físic, en forma d'ones hertzianes, i codificant el senyal d'àudio de forma digital, que permet major compressió, correcció d'errors, etc.

Durant molt de temps Alexander Graham Bell va ser considerat l'inventor del telèfon, juntament amb Elisha Gray. No obstant això Graham Bell no va ser l'inventor d'aquest aparell, sinó solament el primer a patentar. Això va ocórrer en 1876. L'11 de juny de 2002 el Congrés dels Estats Units va aprovar la resolució 269, per la qual es reconeixia que l'inventor del telèfon havia estat Antonio Meucci, que el va anomenar teletròfon, i no Alexander Graham Bell.1 En 1871 Meucci només va poder, per dificultats econòmiques, presentar una breu descripció del seu invent, però no formalitzar la patent davant l'Oficina de Patents dels Estats Units.

La conversió d'ones mecàniques de so es pot realitzar gràcies a diferents tecnologies, aprofitant els diferents efectes físics que poden causar les vibracions sonores. Alguns exemples d'aquestes tecnologies són: Micròfon de carboni, on es fa variar una resistència elèctrica per l'acció de les ones mecàniques. Micròfon piezoelèctric on es produeixen tensions elèctriques variants segons les vibracions rebudes. Micròfon de principi electrostàtic (electret). Altres arranjaments de tipus electromagnètic, on l'oscil·lació d'un conjunt membrana-bobina pot convertir les ones rebudes en un senyal elèctric.

El telèfon es compon històricament de dos blocs:- Una base, que conté els elements funcionals per tal de transmetre la veu i per tal de donar l'avís de trucada entrant i l'inici de les trucades sortints. Un mànec amb un altaveu i un micròfon amb què es poden intercanviar sons a través de la xarxa telefònica. El conjunt micròfon-altaveu es troba disposat de manera que sigui fàcil la col·locació per tal de cobrir els dos òrgans emissor i receptor de la comunicació: la boca i l'orella, respectivament.

Telefon

Funcionament basic

El telèfon convencional està format per dos circuits que funcionen junts: el circuit de conversa, que és la part analògica, i el circuit de marcació, que s'encarrega de la marcació i trucada. Tant els senyals de veu com les de marcació i trucada (senyalització), així com l'alimentació, comparteixen el mateix parell de fils; això de vegades se li crida «senyalització dins de la banda (de veu)».

Funcionament

Historia

Biografia

funcions

Telefon modern


Comments

    There are no comments for this Glog.