Solar System

In Glogpedia

by lykarsthes
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Planets

Toggle fullscreen Print glog
Solar System

Οι δορυφόροι

Οι πλανήτες

Ερμής

Ερευνητική εργασία των μαθητών της Α' τάξης του Αρσακείου ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης της Φ.Ε.: Αθανασιάδου Μάρθα, Δασκαλοπούλου Αγγελική, Δρούτσα Ελευθερία, Δρούτσα Ελισάβετ, Ιωαννίδου Σταυρούλα, Καμαριάρη Βασιλική Ελένη, Μαθά Βαΐα, Πανίδης Πέτρος, Πυλαρινού Ελισάβετ, Στοϊμένος Αναστάσιος, Στοϊμένου Άρτεμις, Τίκα Βασιλεία, Τοτοκώτση Αναστασία, Τοτοκώτση Άννα Μαρία. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μπίκου Ελένη Σχ. Έτος : 2014-2015

Ήλιος

Αφροδίτη

Γη

Άρης

Δίας

Ποσειδώνας

Ήλιος, γη και πλανήτες... μια συγκροτημένη οικογένεια.

Ουρανός

Κρόνος

Η γη μας

Ο ήλιος είναι ένας αστέρας δηλαδή μια θερμή μάζα αερίων, στο εσωτερικό της οποίας συμβαίνουν θερμοπυρηνικές αντιδράσεις κατά τις οποίες το υδρογόνο μετατρέπεται σε ήλιο.Το εσωτερικό του τμήμα διακρίνεται στον πυρήνα, τη ζώνη ακτινοβολίας και τη ζώνη μεταφοράς. Το εξωτερικό τμήμα διακρίνεται στην φωτόσφαιρα, την χρωμόσφαιρα, το στέμμα και τον ηλιακό άνεμο. Ο ήλιος περνά περιόδους έντονης δραστηριότητας, κατά τις οποίες εμφανίζονται φαινόμενα μικρής χωρικής και χρονικής κλίμακας όπως κηλίδες, εκλάμψεις, προεξοχές και στεμματικές συμπυκνώσεις. Τα φαινόμενα αυτά ακολουθούν έναν 11ετή κύκλο και είναι αποτέλεσμα της διαφορικής περιστροφής του ήλιου και της τοπικής αύξησης των μαγνητικών του πεδίων. Η ηλιακή δραστηριότητα προκαλεί διαταραχές της ιονόσφαιρας εξαιτίας των οποίων εμφανίζονται αρκετά εντυπωσιακά φαινόμενα πάνω στη γη. Οι ιονοσφαιρικές καταιγίδες, το πολικό σέλας και η διαστολή της γήινης ατμόσφαιρας είναι από τα πλέον σημαντικά.

Ο Κρόνος είναι λίγο πιο μικρός απ' τον Δία. Αποτελεί ται κυρίως από αέρια(υδρογόνο και αμμωνία). Είναι γνωστός για τους δακτυλίους του, που εί ναι ιδιαίτερα εντυπω σιακοί. Αποτελούνται από θραύσματα πάγου που έχουν διάμετρο από λίγα εκατοστά μέχρι λίγες εκατοντά δες μέτρα κι αλλάζουν συνεχώς μορφή, δεν εφάπτονται πάνω στον πλανήτη και δεν είναι συμπαγείς. Είναι ίσως ο πιο εντυπωσιακός απ τους πλανήτες αλλά και ο ελαφρύτερος. Ο δορυφόρος του, ο Τιτάνας, πιθανολογεί ται ότι μπορεί να φιλο ξενεί ζωή. Έχει ακόμη 31 δορυφόρους εκ των οποίων οι πιο σημαντικοί είναι η Διώνη, ο Ιαπετός και ο Εγκέλαδος.

Ο Δίας είναι αέριος γίγα ντας. Είναι ο μεγαλύτερος από τους πλανήτες. Σε σχέση με τη Γη η μάζα του είναι 318 φορές μεγα λύτερη, ο όγκος του είναι 1321 φορές με γαλύτε ρος, η ένταση του πεδίου βαρύτητάς του εί ναι 2,5 φορές μεγαλύτερη, η διάμε τρός του είναι 11 φο ρές αυτής της Γης . Αποτελείται από τερά στιες ποσότητες αερίων κυρίως Υδρο γόνο και Ήλιο. Χαρα κτηριστικό του είναι η Ερυθρά Κηλίδα, μια καταιγίδα στην ατμό σφαιρά του. Έχει 49 δορυφόρους, δύο από τους οποίους, η Ευρώ πη και ο Γανυμήδης, είναι πιθανό να έχουν ωκεανούς κάτω από την παγωμένη επιφάνεια τους.

Η Γη είναι ο μόνος πλα νήτης στον οποίο γνω ρίζουμε ότι υπάρχει ζωή. Είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος σε μάζα από τους πλανήτες του ηλιακού συστήματός μας και ο μεγαλύτερος μεταξύ των τεσσάρων πλανητών που διαθέτουν στερεό φλοιό. Η περίοδος περιστροφής της περί τον άξονά της είναι 24 ώρες περίπου, η περιφορά της γύρω από τον Ήλιο διαρκεί περίπου 365 ημέρες. Το 70,8% της επιφάνειάς της καλύπτεται από νερό. Έχει έναν φυσικό δορυφόρο, την Σελήνη.

Ο Ποσειδώνας είναι ο τελευ ταίος μεγάλος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Η διάμετρός του είναι 49528 km και η διάρκεια περιστροφής του είναι 164 έτη και 281 ημέρες. Αποτελείται κυρίως από αέριο μεθανίου, νερού και αμμωνίας. Η θερμό τητα που λαμβάνει από τον Ήλιο είναι ελάχιστη και έχει μια χαρακτηριστική κηλίδα στην ατμόσφαιρά του που είναι σκούρα μπλε. Έχει 13 γνωστούς δορυφό ρους, με μεγα λύτερο τον Τρίτωνα.

Ο Ουρανός είναι αέριος και αποτελείται από 13 δακτυλίους. Έχει διάμετρο 51118km. Μία ολόκληρη περιστρο φή γύρω από τον Ήλιο διαρκεί 168 έτη και 28 ημέρες. Έχει 275 δορυ φόρους. Η μέση θερμο κρασία του φτάνει τους 76οC. Η ατμόσφαιρά του αποτελείται κυρίως από Υδρογόνο, Ήλιο και Μεθάνιο. Έχει 14,5 φορές μεγαλύτερη μάζα από της Γης. Περιστρέ φεται κυλώντας,δηλαδή ο ένας του πόλος είναι στραμμένος συνέχεια προς τον Ήλιο.

Πλούτωνας

Ο Πλούτωνας θεωρείται νανοπλανήτηςΗ διάμετρός του είναι 2390 km. Η διάρκεια περιστροφής του γύρω από τον ήλιο είναι 247 έτη και 253 ημέρες. Έχει 5 δορυφόρους με πιο γνωστό το Χάροντα.

Ο Ερμής είναι ο πιο κοντινός πλα νήτης στον Ήλιο. Είναι γεμάτος κρατήρες, δεν έχει ατμόσφαιρα και οι θερμο κρασίες στην επιφάνειά του φτάνουν τους 400οC.Η διά μετρός του είναι 4878km, η διάρκεια περιστροφής του γύρω από τον Ήλιο είναι 88 ημέρες και έχει πολύ μι κρό μαγνητικό πεδίο.

Η επιφάνεια της Αφροδίτης δεν είναι ποτέ ορατή, λόγω της πυκνής ατμόσφαιρας θειϊκού οξέος και διοξειδίου του άνθρακα. Η περιστροφή γύρω από τον άξονά του διαρκεί 225 ημέρες, ενώ η θερμοκρασία του είναι μεγάλη ακόμα και στις περιοχές που δεν φωτίζονται από τον Ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα(μέγιστη θερμοκρασία 480οC), λόγω του ακραίου φαινομένου του θερμοκηπίου που δημιουργεί η πυκνή ατμόσφαιρά του Εντυπωσιακό είναι ότι η διάρκεια ενός ημερονυκτίου του αντιστοιχεί σε 243 γήινα ημερονύκτια

Ο Άρης έχει αραιή ατμόσφαι ρα που αποτελεί ται κυρίως από διοξείδιο του άνθρακα. Η διάρ κεια περιστροφής του γύρω από τον Ήλιο είναι 687 γήινα ημερονύχτια ενώ η διάρκεια ενός ημερονυχτίου στον Άρη είναι 24 ώρες και 37 λεπτά. Η διάμετρος του είναι 6794 km. Η μέση θερμοκρασία του είναι -70οC, ενώ η πίεση γενικά είναι χαμηλή. Η βαρύτητα του είναι 38% της γήινης βαρύτητας. Δεν διαθέτει μαγνητικό πεδίο. Στην επιφάνειά του έχουν παρατη ρηθεί γεωλογικοί σχηματισμοί όπως φαράγγια και κοιλάδες. Έχει βρεθεί νερό σε μορφή πάγου και ακόμη στο υπέδαφος του υπάρχουν χρήσι μα ορυκτά. Τέλος έχει δύο μικρούς δορυφόρους τους Φόβο και Δείμο.

Ο ήλιος μας


Comments

    There are no comments for this Glog.