Russian History

In Glogpedia

by Sivan5001
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
World History

Toggle fullscreen Print glog
Russian History

RUSSIAN HISTORY

בשנת 1796 יקטרינה מתה כאשר היא תרמה רבות לפיתוח רוסיה ודאגה לאזרחי רוסיה אך בד בבד לא היססה להשתמש בכוח ובאכזריות כשהיה צורך בכך

זמן קצר לאחר שמונתה לקיסרית החלה בתמורות כלכליות וציבוריות חדשות

Interesting Facts

Russian Anthem

ינואר 1744 יוצאת בדרכה לרוסיה נחושה בדעתה לכבוש את כס המלוכה הרוסי

תולדות יקטרינה הגדולה

הנסיכה הצעירה יצאה למסעה לרוסיה במטרה להפוך את יעודה הפוליטי למציאות ולא בכדי למצוא אהבה גדולה

יקטרינה אסרטיבית

סופיה-פרדריקה-אוגוסטה משנה את דתה הקתולית לארתודוקסית לומדת היטב את השפה הרוסית ומשנה את שמה ליקטרינה

יקטרינה נעמדת בתחרות מול בעלה פיטר השלישי ופילגשו

יקטרינה מבחינה בהזדמנות

יוצרת לעצמה אהדה בציבור כממשיכתה הרשמית של מנהגיה וגינוניה של הקיסרית אליזבט

יוצרת התלהבות בהמונים

תחרותית

יקטרינה רוקמת יחסים דיפלומטים עם מדינות נוספות ודוחקת את בעלה הצידה וכן מפברקת את מותו

כישורי ההנהגה של יקטרינה

מנהיגה סמכותית וכריזמטית

בעלת כוח השפעה רב וקובעת מדיניות

Interesting Link/Source


Comments

    There are no comments for this Glog.