rukun negara & FPK

by umiey
Last updated 4 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Social Studies
Subject:
Other

Toggle fullscreen Print glog
rukun negara & FPK

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) menjadi garis panduan untuk semua aktiviti pendidikan di Malaysia. Kewujudan FPK secara tidak lansung melonjakkan negara Malaysia untuk duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan pendidikan di negara-negara membangun yang lain. Berikut merupakan hasrat dalam FPK : "Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."ANALISA: 1. Memperkembang Potensi Individu.2. Rakyat Malaysia yang berpengetahuan. 4. Rakyat Malaysia yang berketrampilan. 5. Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia.6. Rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri.7. Rakyat Malaysia memberi sumbangan terhadap keluarga, masyarakat dan Negara.

Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut, berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

jom kita berikrar !

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)

konsep & analisa FPK:

"J.E.R.I" jasmani, emosi, rohani & intelek...

Rukun Negara

-> Digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan pihak di negara ini (kontrak sosial) & merupakan sumber rujukan kepada semua perkara.-> CONTOH: Perlembagaan Negara memberi perlindungan kepada setiap anggota masyarakat negara ini dari segi melindungi hak dan keistimewaan mereka sebagai warganegara.

3. Keluhuran perlembagaan

-> Kesetiaan kepada Raja dan Negara bermaksud bahawa setiap warganegara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur, dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.-> CONTOH: Malaysia mengamalkan sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara.

-> Sifat sopan-santun dan tatasusila adalah penting dalam konteks perhubungan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. -> menjamin kewujudan sebuah masyarakat yang saling berinteraksi dalam suasana yang aman damai.-> CONTOH: Pembentukan individu yang berdisiplin dan bermoral tinggi hasil didikan yang berhemah

5. Kesopanan dan kesusilaan

-> Bangsa dan Negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada tuhan.->CONTOH: Islam adalah agama rasmi Persekutuan dan agama-agama lain dan kepercayaan-kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram.

-> Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi dalam negara Malaysia.-> CONTOH: setiap anggota masyarakat hendaklah patuh kepada undang-undang yang telah digubal supaya keamanan negara tercapai seterusnya usaha-usaha pembangunan dapat dijalankan dengan lebih lancar.

4. Kedaulatan undang-undang

1. kepercayan kepada Tuhan

2. Kesetiaan kepada raja dan negara


Comments

    There are no comments for this Glog.