Roques metamòrfiques

In Glogpedia

by Roques987
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Geostudies
Grade:
1,4

Toggle fullscreen Print glog
Roques metamòrfiques

Procedeixen de la transformació d'altres roques. Es formen gràcies a la calor o a la pressió.Són completament diferents a la roca original degut els afectes del metamorfisme

ROQUES METAMÒRFIQUES

Es classifiquen segons quina és la seva textura i composició, segons si tenen esquistositat (Textura en forma de làmina)

ROQUES SENSE EQUISOSTAT: A la metamorfisme, la temperatura ha fet canviar els vulums dels minerals (recristal·litzat ) i s'han format: marbre i la quarsita, les cornubianites, amfibolites o les migmàtites.No laminades.

FORMACIÓ DE LES ROQUES

ROQUES AMB EQUISOSTAT:Han sorgit d’un metamorfisme a on l’efecte principal és la pressió sobre els minerals.Textura en forma de làmina.Ex: pissarres, fil·lites i gneis

CLASSIFICACIÓ

DESCRIPCIONS

EL MARBRE:Format per les roques anomenades calcàries i es classifica: roques sense equisostat. El marbre és molt dur, de colors molt variats. S’utilitza per la construcció

GNEIS: Està constituït per cristalls de quars. L’aflorament de la roca és probable que sigui el més antic del nostre planeta.

Toni Mundet, Ali Konte, Abril Rigall i Vall Octavio

ESQUIST: Van ser originat per argila, tenen fines làmines, un esquist es una roca cristal.lina

PISSARRES:S’han format per un metamorfisme de baix grau a partir de roques argiloses. Tenen una esquistositat molt marcada i per això tenen una gran utilitat per exemple com a teules en els teulats de les cases.

QUARSITA

MARBRE

CORNUBIANITES

PISSARRA

FIL·LITES


Comments

    There are no comments for this Glog.