Rastvorljivost supstanci u vodi

In Glogpedia

by marinailenka
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemical Elements

Toggle fullscreen Print glog
Rastvorljivost supstanci u vodi

Rastvorljivost supstanci u vodi

KVALITATIVNO ZNACENJE - sposobnost supstance da sa rastvaracem gradi homogenu smesu.

Neke supstance odlicno se rastvaraju u vodi, a neke su veoma slabo rastvorljive. Sposobnost neke supstance da sa rastvaracem gradi homogenu smesu, naziva se RASTVORLJIVOST.

Rastvorljivost

KVANTITATIVNO ZNACENJE -predstavlja masu supstance koja se moze rastvoriti u 100g rastvaraca na odredjenoj temperaturi.

Zasiceni rastvor je rastvor koji na odredjenoj temperaturi sadrzi onoliko supstance kolika je njena rastvorljivost na toj temperaturi. Nezasiceni rastvor je rastvor koji sadrzi manje rastvorene supstance od zasicenog, pri istim uslovima. Prezasiceni rastvor je rastvor koji sadrzi vise rastvorene supstance od zasicenog rastvora pri istim uslovima.

Rastvori se dele na: - nezasicene- zasicene- prezasicene rastvore

Razgradnja kristalne resetkeje proces u kojem molekuliili joni napustaju resetku poduticajem privlacne sile polarnihmolekula vode.

Hidratacija je proces u kojemse oslobodjeni joni ilimolekuli okruzuju molekulimavode.

Marina Tandi i Lenka Vidakovic VII1


Tags

pl

Comments

    There are no comments for this Glog.