Quadrilateral (ČETVOROUGAO)

In Glogpedia

by sbocgh3kf
Last updated 7 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Math
Subject:
Geometry
Grade:
6

Toggle fullscreen Print glog
Quadrilateral (ČETVOROUGAO)

Унија четвороугаоне линије и њене унутрашње области јесте четвороугао. Сваки четвороугао има: 4темена, 4 странице и 4 угла. Дијагонала је дуж чије су крајње тачке два несуседна темена четвороугла.

ЧЕТВОРОУГАО

Наспрамне странице четвороугла су оне које немају заједничких тачака.Суседне странице четвороугла су странице тог четвороугла које имају једно заједничко теме тог четвороугла.

1.паралелограм2.трапез3.трапезоид

Збир унутрашњих углова је 360 степени, баш као и збир спољашњих углова четвороугла.

Паралелограм је четвороугао који има два пара наспрамних паралелних и једнаких страница.квадрат,правоугаоник,ромб и ромбоид

Трапез је четвореоугао који има један пар паралелних страница. Трашез може бити :обичан, правоугли и једнакокраки.

Трапезоид је четвороугао који нема паралелних страница.Делтоид је такав четвороугао.


Comments