personal identification

In Glogpedia

by elizabethy
Last updated 9 years ago

Discipline:
World Languages
Subject:
Chinese

Toggle fullscreen Print glog
personal identification

Can you answer these questions about yourself in Chinese?

Ni shi na guo ren?

Ni de jia you ji kou ren? Tamen shi shei?

Ni jiao shenme mingzi?

Ni zai nar shangxue? Ni shang ji nianji?

Ni jia de dianhua ji hao?

Ni ji sui? Nide shengri shi ji yue ji hao?

Ni you shenme aihao?

Ni zhu zai nar?


Comments

    There are no comments for this Glog.