Naturals energia

In Glogpedia

by annajubero
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Energy & Environment

Toggle fullscreen Print glog
Naturals energia

CONSERVACIÓ I DEGRADACIÓ DE L'ENERGIA

Sentim anomenar la paraula energia: del petroli, del Sol... Però algú ha vist aquesta energia? Es pot tocar?L'energia és una mesura de la capacitat que té un cos d'intereccionar amb els altres. Però on es troba aquesta energia?Pot manifestar-se de maneres molt diverses: el foc, té una gran capacitat d'interaccionar amb l'entorn, és capaç de fer que molts materials reaccionin amb l'oxigen de l'aire i produir una reacció química de combustió.

QUÈ ÉS L'ENERGIA?

L'ENERGIA ES CONSERVA?

Tots els canvis a la natura van lligats a tranformacions d'energia, hi ha una magnitud que no varia: LA QUANTITAT D'ENERGIA.Pot canviar de forma, però en totes les transformacions la quantitat d'energia de l'nici i del final SEMPRE és la mateixa. Aquest fet constitueix el Principi de conservació de l'energia.

La teoria de la relativitat formulada per Einstein, estableix una equivalència entre massa i energia i permet explicar les conversions de massa en energia.

EL CICLE IMPOSSIBLE

Quan té lloc una transformació d'energia es produeix un inevitable alliberament d'energia en forma de calor, es transforma en energia interna. No és possible aprofitar totalemt l'energia transformada.Durant segles els científics van intentar construir el "mòbil perpètu", una màquina que es mogés per si sola, i que consumís l'energia que ella mateixa generava. El seu fracàs, impossibilitat d'utitlitzar sempre la totoalitat de l'energia transformada.

L'ENERGIA ES DEGRADA

Com que en totes les transformacions energètiques una part de l'energia es transforma inevitablement en energia interna, podem considerar que l'energia es degreada i que l'Univers s'escalfa, encara que la quantitat d'energia-matèria romangui constant.Una quantitat d'energia cinètica és més útil que una quantitat igual d'energia interna.No totes les formes d'energia no tenen la mateixa qualitat.La interna és la que en té menys.

L'ESGOTAMENT DE LES FONTS D'ENERGIA

Els humans hem descobert diferents maneres d'obtenir energia. Com per exemple: l'energia cinètica de l'aigua i del vent, l'energia química del petorli i dels aliments, l'eneriga lluminosa del Sol.SÓN FONTS D'ENERGIA.

ENERGIES RENOVABLES I NO RENOVABLES

-Les energies renovables: es renoven contínuament o en un temps molt curt.Exemple: l'energia lluminosa del Sol i l'eòlica del vent.-Les energies NO renovables: són energies que s'esgoten.Exemple: el petroli és una gran font d'energia química que té el seu gran origen en les restes d'éssers vius de fa milons d'anys.

RENOVABLE

NO RENOVABLE

Naira RexachMireia AlavedraAnna Juberó


Comments

    There are no comments for this Glog.