Najpiekniejsze miejsca na Ziemi

In Glogpedia

by macgroz
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography
Grade:
12

Toggle fullscreen Print glog
Najpiekniejsze miejsca na Ziemi

Najpiekniejsze miejsca na Ziemi

Szeszele- skupisko ok. 120 bezludnych wysepek. Wszystkie gwaranuja rajskie widoki. Znajduja sie tu przekietne plaze, z krystaliczna woda i zlotym piaskiem.Żyją tu gatunki niespotykane nigdzie indziej na świecie.Klimat jest łagodny, tropikalny, przez cały rok temperatura nie spada poniżej 25 stopni Celsjusza. Jak widac raj mozna spotkac na Ziemi. :)

Wielki Kanion Kolorado- przełom rzeki Kolorado w stanie Arizona w USA przez Płaskowyż Kolorado.W obecnym kształcie Wielki Kanion ma 446 km długości i osiąga głębokość 1600 m. Jest to jedno z najpiekniejszych miejsc na swiecie. Obszar ten stanowi park narodowy – Grand Canyon National Park. To miejsce jest jak raj na ziemi, rozmiar i ksztalt potwierdza to. W 2007 roku otworzono tu wiele szlaków dla turystów.

Maciej Jurewicz

Park Na­ro­do­wy Je­zior Pli­twic­kich w Chor­wa­cji obej­mu­je kom­pleks szes­na­stu je­zior kra­so­wych po­łą­czo­nych ponad 90 wo­do­spa­da­mi.je­zior­ka po­sia­da­ją nie­ziem­sko tur­ku­so­wy kolor, a ma­low­ni­czo­ści do­da­ją po­ro­śnię­te mie­sza­ny­mi la­sa­mi stro­me brze­gi. Szcze­gól­nie pięk­nie jest tu je­sie­nią, kiedy oko­licz­ne lasy wy­bu­cha­ją praw­dzi­wą fe­erią barw.

Wiel­ka Rafa Ko­ra­lo­wa to jeden z cudów świa­ta. A wła­ści­wie od­ręb­ny świat skła­da­ją­cy się z ponad trzech ty­się­cy sa­mo­ist­nych grup skal­nych i setek wysp tro­pi­kal­nych, w tym słyn­nych Whit­sun­day, Ha­mil­ton czy Hay­man. Wiel­ka Rafa Ko­ra­lo­wa sły­nie z ko­ra­low­ców, cho­ciaż sta­no­wią one za­le­d­wie 1/10 ży­ją­cych tu or­ga­ni­zmów. Na rafie wy­stę­pu­ją ich przy­naj­mniej 350 ga­tun­ków o róż­no­rod­nym kształ­cie, roz­mia­rach i bar­wach.

Hi­ma­la­je - naj­wyż­sze góry świa­ta na­le­żą za­ra­zem do naj­pięk­niej­szych i naj­dzik­szych za­kąt­ków na­szej pla­ne­ty. Jest to teren nie­sa­mo­wi­cie zróż­ni­co­wa­ny, gdzie zna­leźć można wil­got­ne lasy, suche pół­pu­styn­ne do­li­ny, lo­dow­ce i wspa­nia­łą florę i faunę li­czą­cą kilka ty­się­cy ga­tun­ków. Naj­więk­sze za­gro­że­nie dla hi­ma­laj­skiej przy­ro­dy - szcze­gól­nie w Hi­ma­la­jach Za­chod­nich - sta­no­wią kłu­sow­ni­cy, pa­ste­rze i licz­nie sta­cjo­nu­ją­ce tu woj­sko.


Comments

    There are no comments for this Glog.