LITERATURA XV-XVII

In Glogpedia

by ainhoamaider
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writing

Toggle fullscreen Print glog
LITERATURA XV-XVII

Bernard Etxepare

Euskalkia: Iparraldeko euskalkia.Ezaugarriak: Aditzean: Aoristoa.(subjuntibera gaur egungo indikatiboa).Alokutiboa. (jaikoari , deabruari... zuzenduta).Trinkoa. (aspaldi galduak ditugun haitsa, zarreion, dadasate, danzut...).

LANAK:Arima penitentaren occupatione devotaq.Ontsa hiltzeko bidia.

Euskalkia: Lapurterra.Ezaugarriak:Helburua: Mezua osatu eta helarazi. - Sinonimia.- Paralelismoa.- Galdera erretorikoak.- Egitura anaforikoak.

GAIAK:- Hitzaurrea.- Erlijiosoak.- Autobiografikoak.- Maitasuna.1. Amabirjinari.2. Bikotekideari.- Euskara.

Euskalkia: BehenafarreraEzaugarri fonologikoak: Goranzko diptongoak ditugu (bokal itxi batez hasi eta bokal ireki batez amaitzen direnak) eta zenbait triptongo (hiru bokal elkarren segidan). /tt/ fonema markatua. h ahoskatzen da. Errotazismoa: beste > bertzeEzaugarri morfologikoak: Aldaketak deklinabidean: -ra > -rat, -lat ; -tik > -tikan ; -en > -n; -raino > -dino. Nominatibo plurala eta ergatibo plurala bereizten dira. -ak / -ek iro erroa erabiltzen dute aditzetan. Klitxe moduko bat erabiltzen dute: gizona gizon tei. Baldintzazko perpausetan, ba partikula erabili ordez baldin ba erabiltzen dute.

JONAES LEIZARRAGA

LANAK:- Jesus Christ Gure launaren Testamentu Berria.- Katexismea.- Konfesionea.- Kalendrera.- Kristinoen instrukzionea.

PEDRO AGERRE "AXULAR"

LANAK:- Gero.- Urquijok.

GAIA:Erlijiosoak.

JOANES ETXEBARRIA ZIBURUKOA

JOAN TARTAS

Euskalkia: ZubereraEzaugarriak:Errimak eskatuta, ergatiboen plurala (nork) -ek edo -ak atzizkiak erabili zituen. "Ene" eta "neure" ezberdindu zituen ("neure" erreflexiboa izanda). "Eta" juntagailua erabiltzen, mugatzaile bigarren hitzetan erabili zuen. Konparaketetan "ecen" "baino" baino erabili zuen. Erlatibozko "-ela" eta konpletibozko "-ena" nahasi zituen. "Izan" eta "izatu" aditzak nahasi zituen. Subjuntiboari batzuetan hasiera kendu zion: (de)ezazun. Hitanoa askotan erabili zuen.

LANAK:L'art poetique.Notitia utriusque Vasconiae, tum ibericae, tum aquitaniae.Les Proverbes Basques, recueillis par le Sr. d'Oihenart; plus les poésies basques du mesme auteurEuskal atsotitzak eta neurtitzak

ARNAUT OIHENART

Euskalkia Behenafarrera.Ezaugarriak:AntitesiaAnaforakParalelismoa

LANAK:Manual de devotionezcoa.- Lehendanizi katolizismoaren doktrina.- Bigarrena otoitzak.Noelac eta bertze kanta espiritual berriak.Eliçara erabiltceco liburua.

GAIA:Erlijiosoa.

Euskalkia: Lapurterra.Ezaugarriak:Errimak eskatuta, ergatiboen plurala (nork) -ek edo -ak atzizkiak erabili zituen. "Ene" eta "neure" ezberdindu zituen ("neure" erreflexiboa izanda). "Eta" juntagailua erabiltzen, mugatzaile bigarren hitzetan erabili zuen. Konparaketetan "ecen" "baino" baino erabili zuen. Erlatibozko "-ela" eta konpletibozko "-ena" nahasi zituen. "Izan" eta "izatu" aditzak nahasi zituen. Subjuntiboari batzuetan hasiera kendu zion: (de)ezazun. Hitanoa askotan erabili zuen.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.