Les Roques

In Glogpedia

by ivanito1
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Earth Sciences
Grade:
1

Toggle fullscreen Print glog
Les Roques

LES ROQUES

Les roques són materials de construcció molt valorats perquè són molt resistens i decoratives.Hi ha de 3 tipus:-sedementaries-ígnies-metamòrfiques

el cicle de les roques

TOT ESTÀ TRET DE GOOGLE IMAGINE I YOUTUBE

LES ROQUES SEDIMENTARIESSolen presentar unes capes, anomenades estrats. Hi ha 3 tipus segons l'origen:-detrítiques: fragments de diferents minerals i roques preexistents units entre si.-calcàries:format per majoria de calcita-evaporítiques:són monominerals,format per la presipitació de sals quan s'evapora l'aigua.-organiques:format per acomulació de materials.

LES ROQUE ÍGNIESLes roques es formen quan el magma es solidifica.-plutòniques:es manté en una certa profundita i es refreda lentament (pegmatita)-volcàniques:estan a la superfície i es refreden molt ràpid(obsidiana)

LES ROQUE METAMÒRFIQUESmetamorfime és la serie de canvisfa de temperatura ,pressió..-laminars:en el metamorfisme formen com petites llamines de mica negre a blanca.-cristal.lines:són hogènies ( no estrenquen en lamines.)

obsidiana

pissarra

sal

ELS USOS DE LES ROQUES-Materials de construcció: pissarra, granit ... directament perque són decoratives i aïllen la calor o el fred. O elevorats com el cimen,escaiola ...-ornamentals: mabre... per a fer taules, escultures...(fàcil de treballar, polit, lluïssor mol vistosa).-recipients:argila.. per a fer bols gerres..(molt modelable)-combustibles: petroli, carbó... producció electricitat -industria quimica:petroli... per a fer plastic, pintures ...

Escultura de mabre

LES FORMACIONS DE LES ROQUES SEDIMENTÀRIES DETRÍTIQUES-La compactació. El pes dels materials que es van dipositant damunt del sediment comprimeix tots els components que el formen.-La cimentació. L'aigua continguda en el sediment dissol alguns minerals i els torna a dipositar, fet que adhereix entre si tots els components com si fos ciment-.

La formació de les roques sedimentàries evaporítiques-El guix. Constituït per l'acumulació de cristalls del mineral guix-La sal. Originada per l'acumulació de cristalls del mineral halita.

La formació de les roques sedimentàries calcàries-L'acumulació de closques, conquilles i esquelets d'éssers vius-La precipitació de carbonat de calci a partir de l'aigua que el porta en dissolució

La formació de les roques sedimentàries orgàniquesL'acumulació de matèria orgànica origina dues roques sedimentàries orgàniques diferents:- el carbó el petroli

TOT ESTÀ TRET DE GOOGLE IMAGES I DE YOUTUBE


Comments

    There are no comments for this Glog.