Les màquines senzilles

by pvilanova
Last updated 9 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Les màquines senzilles

Una màquina senzilla és un dispositiu inventat per l'home per ajudar-lo a realitzar treballs amb un esforç més petit.

Les màquines senzilles

Les màquines senzilles o simples són:

"Una palanca és una màquina simple composta per una barra rígida que pot girar lliurement al voltant d'un punt de suport, o fulcre."

La palanca

La politja

"Una corriola o politja és una màquina simple que consisteix en una roda amb un canal a la vora (en forma de llanda), pel qual es fa passar una corda o cable i que a més és mòbil al voltant del seu eix central."

"Una roda és un dispositiu en forma disc . Gira sobre un eix i permet desplaçar objectes sobre el terra mab menys esforçs. És una de les primeres i més simples màquines.

El pla inclinat

El pla inclinat consisteis en una rampa que permet reduir la força que s'ha de realitzar per a elevar una càrrega respecte a si ho fèssim verticalment.

La roda


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.