L'educació artística

In Glogpedia

by annamarce
Last updated 7 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Graphic Arts

Toggle fullscreen Print glog
L'educació artística

L’Educació Artística és una matèria obligatòria del currículum d’educació primària i secundària que també es treballa a l’etapa d’educació infantil i a l'educació preobligatòria.

Your text here

Què estudia l'educació artística?

L’Educació Artística estudia tots els elements visibles i tangibles que ens envolten, des d’elements naturals fins a objectes, construccions, imatges i altres creacions que constitueixen la cultura.Marín (2003: 10) ha realitzat aquesta classificació en cinc grans blocs:

Prejudicis sobre l'educació artística

BIBLIOGRAFIA:Acaso López-Bosch, M. (2009). La educación artística no son manualidades: Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y cultura visual. Madrid: Los Libros de la CatarataMarín, R. (coord.), Álvarez, D., Escaño, C., Maeso, F. i Roldán, J. (2003). Didáctica de la Educación Artística. Madrid: Pearson Prentice Hall

Blocs i webs d'educació artística

- L’educació artística no és una matèria diferent a les altres ni menys acadèmica. - És important per a tot l’alumnat i no només per a les persones que tenen més capacitat o predisposició.- Les activitats no es poden basar només en el dibuix ni tampoc en les estacions o les festivitats.- L’educació artística no ha de reproduir, sinó potenciar l’expressió pròpia de l'alumnat.- No és una matèria tancada i delimitada, sinó que està pendent de canvi per adaptar-se a les innovacions artístiques.

Disciplines artistiques

DIBUIX

PINTURA

ESCULTURA

DISSENY

INFORMÀTICA

FOTOGRAFIA

. . .

L'educació artística a l'escola


Comments

    There are no comments for this Glog.