La nutrició dels dels éssers vius

by nestea23
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Cycles & Processes
Grade:
11

Toggle fullscreen Print glog
La nutrició dels dels éssers vius

La nutrició dels éssers vius

Name: Mariona Simó .................................

LA FUNCIÓ DE NUTRCIÓ La nutrició és una funció que hem de fer tots els éssers vius per obtenir els nutrients que necessitem. Els autòtrofs poden fabricar el seu propi aliment a partir d'elements inerds; Els heteròtrofs han de obtenir forçosamen l'aliment a partir d'altres éssers vius.

El fong obté nutrients de la taronja

Animal heteròtrof

Animal autòtrof

LES XARXES ALIMENTÀRIESEls éssers vius, que s'alimenten de manera diferents els uns dels altres, formen cadènes alimentàries. El conjunt de cadenes alimentàries d'un ecosistema formen les xarxes alimentàries.Segons la manera d'obtenir nutrients podem classificar els productors, els consumidors i els descmponedors.

Exemple de xarxa alimentària

Productor

Consumidor

Descomponedor

LA NUTRICIÓ DE LES PLANTESLes plantes són autòtrofs. El procediment mitjançant el qual obtenen la matèria orgànica és la fotosíntesi. També obtenen energia a través de la respiració. A més a l'interior de les plantes es produeix un transport de les substàncies necessàries per a fer aquests processos i de les substàncies resultants.

Esquema de la fotosíntesi

Estomes d'una planta vistos amb microscopi

Els autòtrofs poden fabricar el seu propi aliment a partir d'elements inerds.Els heteròtrofs consegueixen els nutrients forçosament d'altres éssers vius.

La nutrició dels animals:la respiracióEls proccesos que intervenen en la nutrició són la respiració, la digestió, la circulació i l'excreció. Pel que fa a la respiració, en el animals més complexos, que disposen d'aparell respiratori, pot ser...

Traqueal

Pulmonar

Branquial

Cutània

La digestió, la circulació i l'excrecióSón els procesos a través dels quals els animals fan la funció de nutrició. Aquests processos són molt diversos segons la espècie. Els vertebrats tenim difents aparells especialitzats per adur-les a terme.

Serp a punt de ser deborada per una àguila.


Comments

    There are no comments for this Glog.