la intelligencia

by MarinTF
Last updated 6 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Templates

Toggle fullscreen Print glog
la intelligencia

És una puntuació, resultat d'algun dels tests estandarditzats dissenyats per valorar la intel·ligència.

La intel•ligència és un potencial biopsicològic per processar informació que es pugui activar en un marc cultural per resoldre problemes o crear productes que tenen valor per una cultura. (Gardner, 1999).

Gardner creia que no només existeix una única intel•ligència. Així doncs va especificar que hi ha 8 tipus d’intel•ligència.

- Defensa una única intel•ligència (memorística) i no tan real.- No permet avaluar totes les capacitats i/o habilitats de tots els individus- Es pot realitzar problemes lògica-matemàtics.- És més fàcil d’avaluar.

- Són més completes i per tant, crec que permeten avaluar més àmbits. Així doncs, són més reals i quotidians.- Són difícils d’avaluar. - Es poden realitzar moltes activitats a l’aula per treballar i/o potenciar-les.- Et permeten avaluar més habilitats.

LA INTEL•LIGÈNCIA

Què és una intel·ligència?

Quocient intel•lectual

Com es mesura?

Intel·ligènciesmúltiples

Intel·ligènciesmúltiples

QI vs IM


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.