LA FUSTA

In Glogpedia

by juditmoner
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Botany

Toggle fullscreen Print glog
LA FUSTA

Propietats físiquesPropietats mecàniquesResposta als esforçosAltres propietats mecàniquesPropietats químiquesPropietats biològiques

1- Es talen els arbres2-Se'ls desposeeix d'escorça i branques3- Es tallen a trossos4- S'assequen les peces finals

OBTENCIÓ DE LA FUSTA

LA FUSTA

PROPIETATS DE LA FUSTA

Les fustes poden ser naturals o manufacturades,les naturals són les que es tallen directament dels troncs dels arbres i poden ser toves o dures. I les manufecturades s'obtenen de crostes, serredures...I solen ser els mobles d'avui en dia.

TIPUS

La fusta es pot unir amb claus, coles, cargols i peces dencaix.

Traçar i marcarSubjectarTallarMesurarPerforar o treparAcabatsRebaixarCollar i afluixarMaquines eina

EINES

JUDIT MONER


Comments

    There are no comments for this Glog.