La cèl·.lula

In Glogpedia

by alejandrojagenberg
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Cell Biology

Toggle fullscreen Print glog
La cèl·.lula

LA CÈL·LULA

QUE ÉS UNA CÈL·LULA?Una cèl·lula és l'estructura biològica més senzilla capaç de fer les tres funcions vitals.

Hi han dos tipus de cèl·lules, les eucariotes i les procariotes.Procariota (Pros = abans, Karion = Nucli)Eucariota (Eu= complet, Karion = Nucli)

RETICLE ENDOPLSMÀTIC RUGÓSFormat per sistemes de túbuls aplanat i ribosomes adherits a la membrana cel·lularFUNCIÓ: Fer la síntesi que proteïnes que seran enviades cap a l’exterior de les cèl·lules

MEMBRANA PLASMÀTICA:Estructura externa qeu envolta la cèl·lulaFUNCIONS PRINCIPALS:Limita i dóna forma a la cèl·lulaSleiona i tranpsporta substàncies per mantenir la seva activitat

RETICLE ENDOPLASMÀTIC LLIS Format per túbs cilíndrics i amb ribosomes adherits a la membrana cel·lular.FUNCIÓ: Participar en síntesi d’esteroides, fosfolípids i altres lípids.

APARELL DE GOLGI És un conjunt d’orgànuls situats prop del nucli en les cèl·lules animals i en algunes de vegetals.FUNCIÓ: exercir el paper d’organització molecular de la cèl·lula.

CENTROSOMAEl centrosoma, citocentre o centre cel·lular és exclusiu de cèl·lules animals.FUNCIÓ: La seva funció és organitzar els microtúbuls. D'ell es deriven estructures de moviment com a cilis i flagels

NUCLEOPLASMAEl nucleoplasma o plasma nuclear és un líquid viscós i incolor format per aigua i nombroses biomolècules dissoltes (proteïnes, glúcids, ADN i ARN...). Està separat del citoplasma per la membrana nuclear.

CLOROPLASTSSón uns orgànuls citoplasmàtics exclusius de les cèl·lules vegetals. Normalment són de color verd per la presència d'una substància química d'aquest color anomenada clorofil·la.

VACÚOLSEls vacúols són unes cavitats més o menys esfèriques envoltades per una delicada membrana. Els vacúols són plens d'algun fluid més o menys espès. La seva funció és emmagatzemar substàncies ja siguin de reserva o bé perquè són tòxiques per a la cèl·lula.

MITOCONDRIEls mitocondris són orgànuls cel·lulars que tenen forma allargada, com un bastonet. Es troben repartits per tot el citoplasma. Tenen una estructura complexa.

CITOPLASMAÉs un espai cel·lular que està entre la membrana plasmàtica i l’embolcall nuclear.Està format per tres parts: El citosol , el citoesquelet i els orgànuls cel·lulars.

CROMOSOMES: Són els orgànuls cel·lular que contenen els material portadors de l’herència biològica. Es troben en el nucli i tenen forma de bastonets allargats o filamentós.

CITOESQUELETÉs un orgànul i també es una carcassa tridimensional de proteïnes que dona suport intern en les cèl·lules.FUNCIÓ: Organitza les estructures internes i intervé en els fenòmens de transport i divisió cel·lular.

NUCLIEl nucli és l'òrgan encarregat de dirigir les funcions de la cèl·lula: captar aliment, coordinar els moviments i reproduir-se.

CROMATINA:És una massa granulosa formada principalment per proteïnes i ADNFUNCIÓ: proporcionar la informació genètica necessària perquè els orgànuls cel·lulars puguin realitzar la transcripció i síntesi de proteïnes.

RIBOSOMESEls ribosomes són uns orgànuls cel·lulars amb forma de petits granets que podem trobar lliures pel citoplasma o bé enganxats en el reticle endoplasmàtic rugós (només a les cèl·lules eucariotes).


Comments

    There are no comments for this Glog.