La Cellula

In Glogpedia

by toegipto
Last updated 7 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Cell Biology

Toggle fullscreen Print glog
La Cellula

La cèl·lula, unitat de vida

Your text here.....

Les cèl·lules animals tenen la membrana plasmàtica, sense d'altres cobertures.No tenen cloroplasts i, per tant, no realitzen la fotosíntesi.Tenen pocs vacúols i força petits.Les cèl·lules vegetals A més de la membrana plasmàtica igual a la de les cèl·lules animals tenen una altra coberta anomenada paret cel·lular. La paret cel·lular és formada en gran part per un glúcid anomenat cel·lulosa. La cel·lulosa serveix de protecció a la cèl·lula i li dóna forma. La planta aconsegueix el suport gràcies a la paret cel·lular de les seves cèl·lules. La cel·lulosa la trobem en la nostra vida quotidiana en coses tant diferents com en el paper (aprofitant la seva rigidesa), en els bolquers i compreses (aprofitant les seves propietats absorbents) i en els cereals de l'esmorzar amb la paraula fibra (afavoreix el trànsit intestinal).En el citoplasma de les cèl·lules verdes hi trobem uns orgànuls d'aquest color anomenats cloroplasts, molt importants perquè fan un procés anomenat fotosíntesi. Les cèl·lules vegetals que no són verdes no tenen cloroplasts, per exemple les d'una arrel o les de la ceba (segur que les heu vist al microscopi i no heu trobat cloroplasts).En les cèl·lules vegetals acostuma a haver-hi un gran orgànul anomenat vacúol.

Eucariotes

1 Cromatina, 2 Nucleoplasma, 3, Membrana nuclear, 4 Reticle endoplasmàtic, 5 Ribosomes, 6 Aparell de Golgi, 7 Vesícules de secreció, 8 Lisosoma, 9 Mitocondri,10 Membrana cel·lular

Cèl·lula animal

1 Nuclèol, 2 Nucleoplasma, 3 Membrana nuclear, 4 Cloroplast, 5 Ribosomes, 6 Vacúol, 7 Grana (cloroplast), 8 Paret cel·lular, 9 Mitocondri, 10 Membrana plasmàtica

Cèl·lula vegetal

Formen part de tots els animal i vegetals tot formant teixits, i també les trobem a la gran majoria de microorganismes (protozous, algues unicel·lulars i fongs unicel·lulars). Són les més abundants en el conjunt dels éssers vius. Tenen l'estructura clàssica membrana-citoplasma-nucli. La característica pròpia és que posseeixen un nucli amb membrana nuclear ben diferenciat del citoplasma.

La principal característica és que no posseeixen membrana nuclear. Són més primitives i no formen teixits especialitzats. Només les trobem en dos grups de microorganismes: bacteris i cianobacteris. Tenen una membrana plasmàtica però a més a més tenen una paret cel·lular, els únics orgànuls que té són els ribosomes, i la resta de funcions (respiració, algunes la fotosíntesi...) les fan en uns plecs de la membrana anomenats mesosomes. Tenen un únic cromosoma anul·lar o circular bastant enrotllat i d'estructura senzilla. A la membrana poden tenir cilis (molts filaments i curts) o flagells (pocs filaments i molt allargats) que els permeten el moviment.

Procariotes


Comments

    There are no comments for this Glog.