La Biosfera

by Stephy2209
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Life Science
Grade:
7,8,9,10,11

Toggle fullscreen Print glog
La Biosfera

Hi ha tres funcions vitas que son:nutricio,relacio,reproduccio.Nutricio pot ser:Autotrofs:son capacos de fabricar substancies organiques propies.Heterotrofs:necesiten substancies organiques.

La Biosfera

Les funcions vitals

BIOSFERA:Es el conjunt de tots els essers vius que habiten a la terra.Els essers vius presenten les caracteristiques seguents:substancies organiques,funcions vitals i cél-lula

Poden ser Unicel-lulars:son com els bacterisPluricel-lurls:son com les plantes o animals.Nivlls dorganitzacio cel-lular:Teixits,organs i sistemes i aparells

Regne dels animals:T.N:heterotrofaO.C:pluricel-lularT.C:eucariotaP.T:amb teixitsRegne de plntes:T.N:autotrofaO.C:pluricel-lularT.C:eucariotaP.T:amb teixitsRegne dels fongs:T.N:heterotrofaO.C:les duesT.C:eucariotaP.T:sense teixitsRegne de protoctists:T.N:les duesO.C:les duesT.C:eucariotaP.T:sense teixitsRegne de moneres:T.N:les duesO.C:unicel-lularT.C:procariotaP.T:sense teixits

Els cinc regnes

Els nivells d´organitzacio


Comments

    There are no comments for this Glog.