Kultura w UE

In Glogpedia

by ulacora
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Politicians and Presidents

Toggle fullscreen Print glog
Kultura w UE

PRAWODAWSTWO Traktat z Mastricht(1993) umożliwił UE podejmowanie działań na rzecz kultury w celu ochrony, rozpowszechniania oraz rozwoju kultury w Europie. Jednakże rola UE jest ograniczona do promowania współpracy między podmiotami kulturalnymi z różnych państw unii lub do wypełniania ich działań na rzecz rozkwity kultury, z poszanowaniem krajowej i regionalnej różnorodności,a jednocześnie z zamysłem podkreślenia wspólnego dziedzictwa kulturowego.

KULTURA W UE

INSTYTUCJE EUROPEJSKIE ZAJMUJĄCE SIĘ KULTURĄ

PARLAMENT EUROPEJSKIInstytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg. Parlament jest przede wszystkim organem prawodawczym, który wspólnie z Radą stanowi akty prawne w toku różnych procedur legislacyjnych.- KOMISJA EDUKACJI I KULTURY Komisja edukacji i kultury działająca w parlamencie jest odpowiedzialna za kwestie dotyczące edukacji, kultury, młodzieży, sportu oraz kulturowych i edukacyjnych aspektów polityki medialnej UE. -PROGRAMYprogram "uczenie się przez całe życie" w ramach którego finansowany jest program wymiany studenckiej erasmusprogram "kultura 2007" z którego finansowany jest program "Europejska Stolica Kultury" oraz program "Media 2007" dzięki, któremu możliwe było sfinansowanie produkcji wielu głośnych filmów europejskich np. "Slumdog milioner z ulicy".

Rada UERada jest instytucją reprezentująca rządy państw członkowskich. To na jej forum zbierają się ministrowie ze wszystkich państw UE, by stanowić prawo i koordynować politykę. Inicjatywy uzgodnione przez Radę tj. program Erasmus+ lub Kreatywna Europa.Działania w dziedzinie edukacji, młodzieży, kultury i sportu, mają na celu zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego, wspieranie kultury i jej przemysłów kreatywnych, sprzyjaniu mobliności studentów i nauczycieli. Jednym z programów koordynowanych przez Radę jest program zatrudniania młodych. Skupia się on na walce z bezrobociem wśród młodych ludzi i stosuje szereg konkretnych środków, aby pomóc młodym Eurpejczykom wrócić do pracy. Program ten składa się z 4 środków na zwiększenie zatrudnienia młodzieży : Systemy gwarancji młodzieży, Inicjatywa Młodzieżowa Zatrudnienie, Staże i praktyki zawodowe, Mobilność na rynku pracy.

Siedziba rady unii europejskiej ma swoją siedzibę w Brukseli. Budynek Justus Lipsius.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz.

Komisja EuropejskaKomisja Europejska to organ wykonawczy UE bedący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący pracę wszystkich jej agencji i zarządzający jej funduszami. Nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany w latach 2014-2020 i będzie zawierał trzy komponenty : MEDIA, KULTURA i część międzysektorową z nowym instrumentem finansowym. KULTURA- aby rozwijać pracę pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kulturalnymi w Europie.MEDIA- program skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutentów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych,wydarzeń budujących i rozwijających widownie filmów europejskich.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso od 1 XI 2004 r.

Komitet Regionów Komitet Regionów nie jest samodzielnym organizacyjnie, kompetencyjnie ani finansowo organem UE. Jest kolegialnym organem pomocniczym Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. Wydane przez niego opinie nie mają wiążącego charakteru.-Komisja edukacji, młodzieży, kultury i badań naukowych (EDUC)Obszary działalności to: młodzież, lekkoatletyka, edukacja, strategia informacyjna i komunikacyjna UE, uczenie się przez całe życie, kultura i różnorodność kulturowa, wielojęzyczność i promowanie języków mniejszości, komunikacja, przemysł audiowizualny i media. -EUROPEJSKIE STOLICE KULTURYEuropejskie miasto wybierane przez UE, które w ciągu jednego roku może zaprezentować życie kulturalne miasta, całego regionu i państwa. Partenon w atenach,pierwszym miastem z tytułem Europejskiego Miasta Kultury w 1985r.

Siedziba Komitetu Regionów w Brukseli.

Przewodniczący Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárcel.


Tags

pl

Comments

    There are no comments for this Glog.