Kultura odrodzenia w Polsce

In Glogpedia

by Ania20
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
European history

Toggle fullscreen Print glog
Kultura odrodzenia w Polsce

1.Żył w latach 1505-1569.2.Przedstawiciel polskiej literatury renesansu.3. Pochodził z zamożnej rodziny szlacheckiej. 4. Nie ukończył żadnej szkoły.5.Od 1531r. wiódł życie ziemianina.6.Wyznawca kalwinizmu.7.Jest uznawany za ,,ojca piśmiennictwa polskiego".

KULTURA ODRODZENIA W POLSCE

-Żył w latach 1530-1584.-Najwybitniejszy polski poeta renesansu.-Urodził się w Sycynie w średnio zamożnej rodzinie szlacheckiej.-Studiował w Akademii Krakowskiej oraz na uniwersytetach w Królewcu i Padwie.-Był m.in. sekretarzem króla Zygmunta Augusta.-Humanista, twórca nowżytnego języka.

Autor:-,,Żywot człowieka poczciwego"-,,Krótka rozprawa"-,,Zwierzyniec"-,,Zwierciadło"

W renesansie odbudowano kaplicę Zygmuntowską (najdoskonalsze dzieło ówczesnej architektury)

1. Żył w latach 1473-1543.2. Polski astronom, matematyk, ekonomista, lekarz, tłumacz oraz duchowny (kanonik kapituły warmińskiej we Fromborku).3. Podczas wojny polsko-krzyżackiej (1520/21) bronił Zamku Olsztyńskiego przed Krzyżakami.4. Sformułował prawo ekonomiczne wypierania pieniądza lepszego przez gorszy.5.W dziele ,,O obrotach sfer niebieskich" zawarł udokumentowany naukowo wykład heliocentrycznej teorii budowy świata.

,,A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.''

WAWEL - przykład architektury renesansowej w Polsce.

MIKOŁAJ REJ

JAN KOCHANOWSKI

-,,Odprawa posłów greckich"-,,Treny"-,,Pieśni Jana"

MIKOŁAJ KOPERNIK

Renesansowe cechy miasta:-symetralna siatka ulic o układzie szachownicy,-trzy rynki,-miasto miało kształt pięcioboku.

ZAMOŚĆ - ,,PERŁA RENESANSU"

Miasto założył Jan Zamoyski (w XVIw.).

-Dziedziniec zamkowy jest otoczony krużgankami.-Jego wnętrze ozdabiają liczne arrasy.


Comments

    There are no comments for this Glog.