Kimyasal Tepkimelerde Denge

In Glogpedia

by urazceyhan
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry
Grade:
11

Toggle fullscreen Print glog
Kimyasal Tepkimelerde Denge

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE

DENGE NEDİR ?

?

?

DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Denge

Yukarıdaki tepkime için uygulanacak denge sabiti aşağıdaki gibi hesaplanır.

iki yönlü bir tepkimede ürünlerin meydana geliş hızının, ürünlerden tekrar tepkimeye girenlerin meydana geliş hızına eşit olduğu durumdur. Böyle denklemlerde tepkimenin her iki tarafa olabileceğini göstermek için çift yönlü ok kullanılır. Genel olarak şöyle göstermek mümkündür:Burada A ve B tepkimeye giren başlangıç maddeleri, C ve D ise meydana gelen ürünlerdir. Bir denge tepkimesinde çoğu zaman ileri ve geri tepkime hızları birbirine eşittir ve sıfır değildir.

Reaksiyon ilerledikçe, A ve B'nin konsantrasyonları ve reaksiyon hızları azalır. C ve D nin konsantrasyonları ve bunların reaksiyona girme hızları da artar. Neticede A ve B'nin reaksiyon hızı, C ve D'nin reaksiyon hızına eşit olur ve eşit hızlarda kesiksiz olarak devam eden reaksiyonlar arasında dinamik bir denge kurulur. Bu, onların konsantrasyonlarının eşit olduğu manasına gelmez. Fakat A, B, C ve D'nin konsantrasyonlarının sabit kalması demektir.

DENGE SABİTİNİN BASINÇLA GÖSTERİMİ( Kp )

a. Konsantrasyonun etkisi :Denge hâlinde tepkimede yer alan maddelerin deriflimleri sabittir. Dışlardan maddeekleyerek ya da dengedeki maddelerden birini sistemden uzaklaflt›rarak maddelerinderiflimleri değişltirilirse, sistem bu etkiyi azaltacak yönde davranış gösterir.b. Basınç ve hacim etkisi :Denge hâlindeki bir sistemde kabın hacmi azaltılırsa kaptaki toplam basınç artarve denge bozulur. Artan basıncı azaltmak için, tepkime gazların mol sayısının az olduğuyöne doğru daha hızlı ilerler.

c. Scaklığın etkisi :Sıcaklıktaki değişme hem dengeyi, hem de Kc ’nin sayısal değerini değişltirir.d. Katalizörün etkisi :Katalizör ilâvesi ileri ve geri tepkimelerin aktifleşme enerjilerini aynı oranda düşürür. Dolayısıyla ileri ve geri tepkimelerin hızları eşit miktarda artar.

YALANCI DENGE SABİTİ( Qc )

Q= [C]c. [D]d / [A]a. [B]b formulü ile elde edlir. Bulunan bu değer Kc değerine eşit ise sistem dengededir. Eğer Qc>Kc ise sistem girenlerin olduğu tarafa göre kayar. Ancak Qc

Gazlar arasında yürüyen tepkimelerde, gazların derişimleri yerine kısmî basınçlarıalınarak denge bağıntısı yazılabilir. kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti Kp ilegösterilir.Kp = Pc. Pd/ Pa. Pb bu bağlantıya kısmî basınçlar türünden denge bağıntısı denir. kısmî basınçlar türünden denge sabiti Kp ile derişime bağlı denge sabiti Kc arasındaKp= Kc.(RT)Δn formulü vardır.

DENGE SABİTİ


Comments

    There are no comments for this Glog.