Kepentingan kepelbagaian sumber bumi kepada manusia

In Glogpedia

by jayas22
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Energy & Environment

Toggle fullscreen Print glog
Kepentingan kepelbagaian sumber bumi kepada manusia

kepentingan epelbagaian sumber bumi kepada manusia

?

?

kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber bumi

kepentingan melihara dan pemuliharaan adalah untuk menjamin kehidupan dibumi serta sumberdi bumi . antara sumber dibumi adalah air , air sangat diperlukan oleh hidupan untuk pelbagai sistem .selain itu udara , udara sekeliling kita dikenali sebagai gas dan penting untuk hidupan untk benafas . seterusnya mineral , banyak bhan logam boleh diekstrak daripada mineral . tumbuhan juga memerlukan . justeru itu bahan api fosil ia digunakan untuk kenderaan untuk bergerak.selepas itu tanah, tanah merupakantapak perindutrian,pertanian , perumahan . akhir sekali hidupan ,hidupan di bumi ,termasuk tumbuhan,haiwan penting kepada kita dalam banyak aspek

Pemeliharaan - tindakan melindungi sumber-sumber di bumi tersebut supaya dapatmengekalkan keadaan semula jadinyaPemuliharaan –cara penggunaan,pengendalian dan pengurusan sumber alam untukmengelakkan kerugian,kerosakan dan pembaziran. Pemeliharaandan pemuliharaan sumber dapat memastikan kesinambungansumber alam untuk generasi akan datang

kempen tentang pengurangan penggunaan , penggunaan semula ,dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis boleh digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama ,oleh itu aktivity penebangan pokok dapat dikurangkan dan juga oksigen di bumi dapat terjamin untuk masa hadapan dengan mengumpul surat khabar lama kita dapat menjual surat khabar dengan itu kita akan mendapat duit , amalan penguraan penggunaan , guna semula , kitar semula

Your text here

kempen tentang pengurangan penggunaan ,penggunaan semula, dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama

maksud pemeliharaan danpemuliharaan sumber bumi

Penghutanan semula Penghutanan semula ialah kegiatan menanam semula hutan yang telah ditebang dengan spesies pokok yang cepat tumbuh dan bermutu.

Kaedah biologi Peladang kelapa sawit di negara kita menggunakan kaedah biologi untuk mengawal makhluk perosak. Kebanyakan peladang sekarang jarang menggunakan kaedah biologi ini kerana kaedah ini dianggap sudah ketiggalan zaman.

cara-cara memulihara dan memelihara alam sekitar


Comments

    There are no comments for this Glog.