Johannes Kepler

In Glogpedia

by bibulasag
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Scientific Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Johannes Kepler

W 300. rocznicę urodzin uczonego - 27.12. 1871 r. w mieście założono towarzystwo naukowe. Na przełomie XIX i XX w. jedną z najbardziej repre-zentacyjnych ulic nazwano ulicą Keplera (Johannes Kepler Straße). Po wojnie otrzymała ona nazwę 1 Maja, ale dziś znowu jest to ulica Keplera. W 1930 r. ustawiono kamień z medalionem upamię-tniający 300. rocznicę jego śmierci oraz utworzono w parku gaj Keplera. W 2009 odnowiono kamień i wyko-nano replikę zaginionego medalionu. Z okazji 400 rocznicy urodzin Johannesa Keplera, w ścianę ratusza na rynku w Żaganiu wmurowano Tablicę pamiątkową. W 1972 roku Polska Akademia Nauk z okazji ob-chodów rocznicowych zorganizowała poświęconą wielkiemu astronomowi konferencję naukową. W 2008 roku, na zlecenie dyrektora muzeum, w związku z konferencją naukowców zajmujących się ży-ciem i dorobkiem astronoma "Kepler - od Tybingi do Żagania" zorganizowanej przez Uniwersytet Zielono-górski, wytłoczono, w ilości 50 sztuk, monetę z podo-bizną Jana Keplera dla upamiętnienia jego pobytu w Żaganiu. 50 naukowców z Europy i USA odwiedziło Żagań 24.06.2008 r. W 2009 roku, w czasie obchodów Międzynarodowe-go Roku Astronomii, ustawiono Pomnik - naturalnej wielkości Postać Johannesa Keplera na ul. Warszaw-skiej. Od 01.03.2009 r. w Szkole Talentów przy Centrum Kultury w Żaganiu działa Sekcja Astronomiczna, którą opiekuje się pasjonat astronomii Jacek Patka. Sekcja dysponuje teleskopem zwierciadlanym oraz edukacyj-ny zestaw do budowy robotów MindStorm. W bada-niach biologicznych wykorzystuje cyfrowy mikroskop firmy DelataOptical Genetic PRO USB wyposażony poza układem optycznym również w kamerę cyfrową oraz akumulator. Ponadto sekcja posiada wiele innych pomocy dydaktycznych. Każdego roku organizuje Kepleriadę. W ramach imprezy odbywa się Rajd Szla-kiem Keplera - "Marsjańskie Szlaki", pokazy naukowe i edukacyjne oraz wieczorne ognisko astronomiczne połączone z obserwacjami nieba. W listopadzie, w rocznicę śmierci astronoma organizowane są Konferencje Popularnonaukowe dla młodziży szkolnej, ale mogą wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani. W 2011 roku oddano do użytku Szlak Keplera w po-staci tablic ustawionych w miejscach związanych z wy-bitnym astronomem. W 2011 roku mieszkaniecŻagania, nauczyciel języka niemieckiego Wiesław Urban napisał książkę Obraz Jana Keplera w literaturze niemieckojęzycznej, którą wydało Starostwo Powiatowe.

Albrecht Wallenstein, choć był ka-tolikiem i rządy w Księstwie Żagańskim zaczął od akcji rekatolizacyjnej, będące-mu wyznania protestanckiego Keplerowi i jego rodzinie rozkazał zapewnić godzi-we warunki życia i pracy oraz ochronę ze względu na religię. Do swojej dyspozycji otrzymał wieżę przy Bra-mie Szpitalnej, która miała mu służyć za obserwatoium. Wallenstein bowiem ufał kwalifikacjom i wierzył w przepowiednie Johannesa Keplera.

Nie wiadomo gdzie dokładnie Kepler mieszkał w Żaganiu. Wiadomo natomia-st, gdzie znajdowała się wieża, z której prowadził obserwacje. Jak wyglądała, wiemy z litografii Leonarda Schatzberga z połowy XIX w. Znajdowała się przy Bramie Szpitalnej i razem z nią stanowiła część obwarowań miejskich. Dzisiaj istnieje tylko zbudowana na początku XX wieku na wzór Bramy Szpitalnej stacja transformatorowa. Natomiast na budyn-ku stojącym w miejscu dawnej Wieży Keplera w roku 1848 umieszczono tablicę pamiątkową. Dom ten przylega do dzi-siejszej restauracji Piastowska, ale po tablicy został już tylko ślad. Jeszcze pod koniec lat 60. w pobliżu istniał budynek, w którym mógł mieszkać Johannes Kep-ler z rodziną, ale niestety został zburzo-ny.

Podczas pobytu w Żaganiu urodziła się Johannesowi Keplerowi córka Anna Maria, nato-miast najstarsza Zuzanna wyszła za mąż za Jakuba Bartscha, lekarza z pobliskiego Luba-nia, który również interesował się astro-nomią i techniką. Kepler wraz z zięciem uru-chomili obiecaną przez Wallensteina prasę drukarską. To w Żaganiu właśnie wydrukował efemerydy planet na 1630 rok oraz informa-cje o zaćmie-niu słońca obliczonym na 10.06.1630 r. Tutaj opracował Kepler dodatek do Tablic Rudolfińskich. Kontynuował opra-cowywanie efemeryd, które drukował na udoskonalonej wraz z zięciem prasie. Pobyt w Żaganiu skłonił Keplera do kontynuowania pracy nad dziełem Sen lub astronomia księżycowa. Pracę nad książką zakończył na krótko przed śmiercią. Dzięki jego skrupulatnym zapiskom o pogodzie wiemy kiedy jaka pogoda panowała.

Ślady Johannesa Keplera w Żaganiu

Johannes Kepler(27.12.1571 - 15.10.1630) niemiecki astronom, fizyk i matematyk.

Wielki astronom dwa ostatnie lata życia spędził w Żaganiu

Stworzony przez Keplera model Układu Słonecznego oparty o bryły platońskie

Albrecht von Wallenstein

Ulica Keplera na widokówce z 1915 r.

(Źródła: Marian R. Świątek: Żagań na dawnej karcie pocztowej ; http://astronomia.zagan.pl ; http://pl.wikipedia.org ; Stanisław Wrona, Janusz Gil: O Janie Keplerze wielkim astronomie, który ostatnie lata swojego życia spędził wŻaganiu ; Trzcionkowska małgorzata: Gratka dla numizmatyków. "Gazeta Regionalna" 2008 nr 26, s. 6 (27.06.2008)

Replika Bramy Szpitalnej


Comments

    There are no comments for this Glog.