Ihlan

In Glogpedia

by sarahvavercak
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Math
Subject:
Geometry

Toggle fullscreen Print glog
Ihlan

RozdelenieIhlany rozdeľujeme na základe ich podstavy, ktorou môže byť ľubovoľný mnohouholník:-pravidelný trojboký ihlan má podstavurovnostranného trojuholníka-pravidelný štvorboký ihlan má podstavu štvorca-štvorboký ihlan má podstavu obdĺžnik-pravidelný šesťboký ihlan má podstavu šesťuholníka

Zrezaný ihlan Je priestorové teleso – časť ihlanu, ktorá leží medzi dvoma rovnobežnými rovinami prechádzajúcimi týmto ihlanom. Inak povedané, je to „ihlan s odrezaným vrchom“. Zrezaný ihlan je množina všetkých bodov, ktoré získame prienikom ihlanu a rovinnej vrstvy, pokiaľ vrchol ihlanu leží vnútri vrstvy.

Origami - Pyramída

IHLAN-PYRAMÍDA

DefiníciaIhlan alebo pyramída je teleso, v ktorom sú rohy rovinného mnohouholníka nazývaného podstava priamočiaro spojené s nejakým bodom nazývaným vrchol ihlan a nachádzajúcim sa mimo roviny tohto mnohouholníka.

Pyramída v architektúre je historicky monumentálna staroegyptská hrobka v tvare pravidelného kvadratického ihlana.

Druhy ihlanov- Kolmý ihlan

Je ihlan pravidelný?

Druhy ihlanov- Pravidelný ihlan

Sarah Vavercak, IV.D, Matematika- ihlany


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.