GMO

In Glogpedia

by haeunpark22
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Biology
Grade:
8,9,10,11

Toggle fullscreen Print glog
GMO

GMO

GMO, en förkortning av genetisk modifierad organism är i vanligt fall en organism som framställts genom att det genetiska materialet har ändrats på ett sätt som inte inträffar genom de naturliga lagarna, parning eller korsbefruktning. Fast inom växtforskningen förklarar man GMO som växter som förädlats med hjälp av den moderna gentekniken. I båda sammanhangen betyder GMO organismer som fått andra gener tillförda, alltså att man bytt ut ett par gener mot någon annan eller fått eller blivit av med en eller flera gener så att organismen får ett par nya egenskaper.

Genmodifiering kan man kalla ett sätt att skapa mutationer. I GMO är det då mutationer som vi människor skapar konstgjort. Men principen är likadant eftersom en GMO har genom genmodifiering fått ändrad arvsmassa, därmed nya egenskaper som skiljer sig från arten. De eventuella avkomman från genmodifierade organismer kommer att ärva genen eller generna utan några konstigheter.Till skillnad från den globala utvecklingen av gentekniken halkar Europa betydligt efter. Det beror att medan man i de andra världsdelarna, som Latinamerika, Asien och Afrika är tillåtande av GMO enligt de stiftade lagen så är Europas lagar angående GMO väldigt begränsat och strikt. Syftet med en sådan lagstiftning är att vara säker att det inte uppstår några negativa konsekvenser, framförallt som skadar människor, djur och miljön.

Vad är GMO?

Hur begränsad är den?

Hur går det till?

Användningsområde

Processen för att skapa en GMO, alltså att genmodifiera organismer är olika inom olika områden.  En genmodifierad bakterie framställs genom att:1. Förvara bakterierna i ett provrör på isbad. 2. Direkt i provröret blandar man i främmande DNA-molekyler, alltså så kallade nya gener. 3. Vissa bakterier tar upp dessa DNA utan att man behöver spruta in dem i bakterierna.

GMO i Sverige

I Sverige genomgås alltid en riskvärdering innan en GMO släpps ut i miljön, bedömningen går ut på att förutse hur denna GMO kan påverka den biologiska mångfalden. För det första kollar man på hur GMO:n kan påverka den genetiska variationen. Alltså ifall den genmodifierade organismen har så pass unika egenskaper så att det sprids till vilda släktingar och på så sätt minska eller förändra deras genetiska variation. Man kollar också ifall det finns risker att påverkan på den genetiska variationen kan leda till minskning av vilda arter av samma släkte eller ifall genmodifierade organismen kan skada andra arter som man inte tänkt sig. Till sist gör man en riskbedömning på hur GMO:n kan påverka ekosystemet. Ifall den kommer att störa ekosystemet genom att tex. påverka processer i näringskedjan eller nedbrytningsprocessen. Därmed, ifall odlingen av GMO:n kan påverka miljön på andra dåliga sätt.

Genmodifierade växter framställs genom att: 1. En växt har en gen som ger växten en viktig egenskap, t.ex. ökad tålighet . mot torka. Denna gen vill man flytta till en annan växt. 2. Genen klipps ut från växtens kromosom. 3. Genen sätts in i små ringformade DNA-molekyler, plasmider. Plasmiderna förs in i bakterier. 4. Bakterierna medverkar till att föra in den ursprungliga växtgenen i en ny växt. Den nya växten har fått samma gen som den ursprungliga växten.

Genmodifierade däggdjur framställs genom mikroinjektion: 1. Spermier och äggceller från två däggdjur placeras i ett provrör. 2. I provröret befruktar spermierna ägget, detta kallar man en konstgjord befruktning. 3. Man sätter in generna som ska sättas in i en vektor, transportmolekyler som används som redskap inom genetiken för att transportera DNA i en cell. 4. I en mikroskop, med hjälp av en mycket tunn nål sprutas vektorn in i cellkärnan i den befruktade äggen. 5. Dessa ägg sätts in i däggdjurs honan av respektive art. 6. Ungarna som föds är genmodifierade.

Källor:Genteknik som tar skruv (bok)ne.senaturvårdsverket.sehenrikbranden.segenetik.nujordbruksverket.se


Comments

    There are no comments for this Glog.