Geologia

In Glogpedia

by biogeo2015
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Geostudies

Toggle fullscreen Print glog
Geologia

GEOLOGIA

MagnitudLa magnitud és un indicador d’energia, una dada instrumental que ens indica el tamany o l’efecte del terratrèmol. Com es mesura?L'escala més coneguda és l'escala de magnitud de Richter; aquesta escala és logarítmica i no no té límit superior. L’escala de Richter assigna, amb valors numèrics (generalment amb decimals) a la magnitud de les ones del terratrèmol. IntensitatLa intensitat ens indica els efectes que produeix el sisme sobre les persones, els objectes, les construccions, les infraestructures i el terreny, que varia amb la distància a l'epicentre.Com es mesura?Es mesura amb la escala de Mercalli. Aquesta escala, que s’escriu amb números romans, té un límit superior de XII que es defineix pel col·lapse total de les edificacions. Hi ha diverses escales d'intensitat: MSK, EMS-92 o EMS-98.

Terratrèmol: és un fenomen natural que consisteix en una alliberació sobtada de l’energia que s’acumula amb el moviment de les plaques tectòniques. Aquesta energia es propaga en forma d’ones sísmiques. També es pot donar el cas que un terratrèmol sigui provocat per altres factors que no tinguin a veure amb les plaques tectòniquesTsunami: És una sèrie d'ones massives que poden tenir lloc després d'un terratrèmol, activitat volcànica, esllavissaments submarins, impactes de meteorits en el mar, o fins i tot grans trossos d'illa esllavissant-se al mar.

LES ONES SÍSMIQUESLes ones sísmiques són ones que es generen quan es trenca una roca i es propaguen a través de la Terra, tant a l'interior com a la seva superfície. Bàsicament hi ha tres tipus d'ones: • Les primeres, anomenades ones primàries o ones P, consisteixen en la transmissió de compressions i dilatacions de la roca, de forma similar a la propagació del so, i es propaguen per l'interior de la Terra. Són les que es propaguen a més velocitat i es poden propagar per qualsevol material, ja sigui líquid o sòlid.• Les ones secundàries o ones S, consisteixen en la propagació d'ones de cisalla. Les partícules es mouen en direcció perpendicular a la propagació de l'ona, i es propaguen per l'interior de la Terra. Viatgen a una velocitat menor i no es propaguen per masses líquides. • El tercer tipus són les ones superficials, que solament es propaguen per la part més superficial de la Terra. Les principals són les ones Love i les ones Rayleigh. Per últim, les ones superficials viatgen a velocitats menors.*A causa de la diferència de velocitats de les diferents ones, quan sentim un terratrèmol les primeres sacsejades són degudes a les ones P, les següents a les ones S i per últim a les ones superficials. La diferent velocitat de les ones és la propietat que s'utilitza per determinar la localització del terratrèmol. ELS SISMÒGRAFSEls sismògrafs són els instruments que s'utilitzen per enregistrar els moviments sísmics. (del grec sismo: tremolor de terra; i grafos: escriptura). És una massa suspesa d'un marc o d’una columna que reposa sobre el sòl; la massa és, per tant, relativament independent del moviment del marc. Quan el marc o la columna es mou per les ones d'un terratrèmol, la inèrcia de la massa fa que aquesta estigui estacionària respecte al moviment del marc o de la columna, de forma que aquest moviment relatiu és registrat amb una ploma en paper enrotllat a un tambor que gira. El registre es diu sismograma. Principi bàsic dels sismògrafs.El moviment vertical del sòl pot ser registrat subjectant la massa a una molla penjada d'un marc de forma que el moviment de la massa marcarà un registre. Per moviments horitzontals el pèndol es mou com la porta d'una casa al voltant de les frontisses.

On s'origina un terratrèmol?L'origen del terratrèmol se situa generalment en una zona a l'interior de l'escorça terrestre, que en el cas dels terratrèmols més devastadors pot tenir una extensió del'ordre d'un miler de quilòmetres, però generalment és possible determinar un punt precís com a origen de les ones sísmiques: el punt zero. Aquest punt es denomina hipocentre i és on s'origina el moviment d'una fractura preexistent (falla) o d'una nova fractura. La projecció vertical de l'hipocentre sobre la superfície de la Terra és el lloc que anomenem epicentre i és el punt on solen produir-se els danys més importants.

1950

On s’originen? Diferències entre l’hipocentre i l’epicentre

Els sismògrafs. Ones sísmiques

Mesura dels terratrèmols. Magnitud i Intesitat

Què és un terratrèmol o sisme? Què és un tsunami?


Comments

    There are no comments for this Glog.