Energies

In Glogpedia

by swb3k2bk3
Last updated 9 years ago

Discipline:
Partners
Subject:
Energy

Toggle fullscreen Print glog
Energies

El petroli és un liquid oliós, espès i fosc que procedeix de la descomposició de restes de vegetals i animals durant milers d'anys, és un combustible fòssil.

El gas natural té un origen i una formació semblants al petroli i per això se'n solen trobar junts els jaciments.

http://blocs.xtec.cat/sises/2013/01/18/energies-renovables-i-no-renovables/

Energies

El carbó és un mineral combustible fòssil que s'origina a partir de la descomposició de vegetals durant millons d'anys.

Energies tradicionals:

Energies alternatives:

La energia solar té a favor que és abundant, inesgotable i contaminant. Per contra, la intensitat de la radiació solar no és igual sempre.

L'energia eòlica s'obté a partir de l'aprofitament de la força del vent per a l'ontenció d'energia elèctrica.

L'energia mareomotriu es basa en l'aprofitament del moviment de l'aigua del mar.

QUÈ ÉS L'ENERGIA TRADICIONAL?Són les més utilitzades i cobreixen bona part de les necessitats d'un país.

QUÈ ÉS L'ENERGIA ALTERNATIVA?Són les que es fan servir poc perquè encara es troben en fase de recerca i desenvolupament.


Comments