Energia De Biomassa

In Glogpedia

by ptpayeras
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Energy & Environment

Toggle fullscreen Print glog
Energia De Biomassa

ENERGIA DE BIOMASSA

ESPAI DE REFLEXIÓ

LA BIOMASSA EN XIFRES

QUÈ ÉS LA BIOMASSA?

AVANTATGES DE LA BIOMASSA

APLICACIONS

Bioenergia, el futurenergètic mundial

BIOMASSA RESIDUALaprofita els residus que es generen com a conseqüència de qualsevol procés on es consumeixen productes d'origen orgànic. Aquests residus es generen a partir d'activitats agrícoles i forestals (podes, rostoll, etc.) en granges d'animals, en indústries agroalimentàries o de la fusta (remòlta, closques, vinyes, olieres, etc.), inclús en llocs com la pròpia ciutat urbana (RSU) i les depuradores (fangs biològics).

BIOMASSA RESIDUAL

CULTIUS ENERGÈTICS

EXCEDENTS AGRÍCOLES

BIOMASSA NATURAL

VANTATGES

VANTATGES

DES


Comments

    There are no comments for this Glog.