Els projectes de treball

by MarinTF
Last updated 6 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Inventors and Inventions

Toggle fullscreen Print glog
Els projectes de treball

.

FASES1a fase: elecció tema i coneixements previs. (Què volem saber?)2a fase: planificació (Què hem de fer?)3a fase: desenvolupament. (Recerca informació)4a fase: avaluació (Què hem après?)

ELS PROJECTESDE TREBALL

EL projecte detreball vol afavorir la creació d'estratègies d'organització dels coneixements escolars en relació amb el tractament de la informació, dun cert tema.

Aprenguem més amb aquest projecte!

- DEWEY: dóna un aprenentatge per descobriment en contraposició a l’aprenentatge memorístic, una visió d’alumne actiu i el mestre com a guia. - KILPATRICKCreu que un projecte ha de: promoure aprenentatges significatius i funcionals, aprenentatges globals, activitats motrius o manuals, intel•lectuals i estètiquesrespectar les necessitats i els interessos dels nens.- DÉCROLY: Per ell un projecte es tracta de centrar els temes d’estudi al voltant dels interessos dels nens. La idea de Décrolyes centra sobretot: en la globalització, el nen percep un tot i no parts; i en partir de les necessitats dels infants.

3ANTECEDENTS

ABANTATGES- Atenció a la diversitat: hem d’entendre que no tots els nens són iguals i que no tots aprenen de la mateixa manera. - Aprendre a treballar en grup: és poder conviure en un grup procurant a negociar, conviure, resoldre conflictes, expressar les seves idees i respectar la dels altres ...- És una metodologia global que ens permet connectar el que succeeix a l’escola amb el que succeeix fora d’ella: (aprendre amb sentit)- Desenvolupen moltes habilitats: s’ha de potenciar activitats d’observació, indagació, classificació, deducció, comparació i contrastació, anàlisi i avaluació, creativitat, autonomia, presa de decisions, raonar i fer hipòtesis ...

Els projectes necesiten aprenentatge signifcatiu, enfoc globalitzador, constructivisme i aprentatge entre iguals.

Definició


Comments

    There are no comments for this Glog.