Els minerals

In Glogpedia

by MrReGlog
Last updated 9 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Geostudies

Toggle fullscreen Print glog
Els minerals

Els minerals són sòlids formats per la combinació química dels elements que hi ha l'escorça terrestre.Les roques estan constituïdes per minerals.

Els minerals

Els minerals són substàncies pures, en la composició dels quals intervé un únic tipus de substància

Un mineral ha de presentar les quatre característiques següents:-Ser sòlid-Ser natural-Tenir un origen inorgànic -Tenir una composició química homogènia

Les propietats dels minnerals-El color: és el tipus de llum que refelecteix el mineral-La lluïssor: és la manera què el mineral reflecteix la llum-La duresa: és la resistènciaa ser ratllat-El color de la ratlla: el color del polsim que produeux quan es ratlla un mineral-L'exfoliació: és la proietat de fracturar-se en fragments de cares planes

Hi han dos tipus de minerals:Els silicats: el quars, els feldspats, les miques, els minerals de les argiles i l'olivina Els no-silicats: els elements natius, els òxids, els sulfurs, els sulfats, els carbonats, els halurs

Minerals amorfs i cristal·litzats-Els minerals amorfs: els components estan desordenats-Els minerals cristal·litzats: els components estan disposats de manera ordenada

No-silicats

Silicats


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.