Els Ismes del Segle XX

In Glogpedia

by elsismes
Last updated 6 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Literature

Toggle fullscreen Print glog
Els Ismes del Segle XX

Els Ismes del Segle XX

El Dadaisme

“Cada paraula pronunciada o cantada aqui (Cabaret Voltaire) representa al menys una cosa: que aquesta edat humiliant no ha aconseguit guanyar-se el nostre respecte." Hugo Ball

Origens

El Dadaisme s'origina al Cabaret Voltaire, a Zurich (Suissa) l'any 1918 de la ma d'Hugo Ball, tot i que fou el romanes Tristan Tzara qui es converti en el veritable simbol del moviment.

Caracteristiques

El Dadaisme va apareixer amb la intencio de destruir qualsevol dels codis i sistemes establerts en l'art. Es un movimient antiartistic, antiliterari i antipoetic; questiona l'existencia de l'art, la literatura i la poesia. Presenta un rebuig total a la tradicio i a tot allo establert anteriormentEs un moviment que contradiu les lleis de la logica i que es contrari a la inmovilitat del pensament; que promou el canvi constant, la llibertat individual, la espontaneitat, tot allo immediat i aleatori. Els dadaistes defenen el caos davant l'ordre, aixi com la imperfeccio davant la perfeccio.Proclamen l'anti-art de la protesta, del shock, de la provocació, servint-se de la satira i la ironia. Es basen en l'absurd i en el que no te valor, trencant totalment amb les formes artistiques tradicionals. Degut a aquestes particularitats, el moviment dadaista es considerat l'anti art, una provocacio oberta a l'ordre establert basat en la seva maxima: "destruccio per destruccio".

Literatura i Poesia Dadaistes

En realitat, no existeix cap obra literaria dadaista en si, sino que la literatura d’aquest moviment es basa en el conjunt de composicions literaries que els artistes dadaistes pulicaven en les seves revistes i que podem agrupar dins unes mateixes caracteristiques: son deliberadament incomprensibles i es basen en l’absurd i l’irracional.Pel que fa a la poesia, els dadaistes eliminaren qualsevol limitacio metrica preexistent, resultant aixi en una poesia realment lliure metricament parlant. Aquestes mateixes caracteristiques establirien les bases del que posteriorment seria el surrealisme literari.

Orígens

És un moviment artístic i literari que va sorgir a França a principis de segle XX.El moviment comença quan André Breton, l’any 1916, descobreix les teories de dos excèntrics i cultes personatges: Alfred Jarry i Sigmund Freud. Uns anys després, el surrealisme i el dadaisme es troben, i la destrucció dadaista i la construcció surrealista es contrasten. El 1924 André escriu el primer “Manifest Surrealista”.

Característiques

El surrealisme es caracteritza per la interpretació de la realitat des de l’inconscient, el somni i la irracionalitat, s’ajunten imatges reals o irreals que no tenen cap relació tant en el temps com l’espai.Desorientació: Els objectes i formes no tenen el seu sentit tradicional, cosa que desconcerta l’observador.Discordança: Es creen imatges equivoques, de tal manera que es poden interpretar de diverses maneres.Aquest moviment dóna importància a tot el que sigui absurd i misteriós, sense sentit.

"El surrealisme és destructiu, però només destrueix el que considera que limita la nostra visió."-Salvador Dalí

Literatura surrealista

El manifest del surrealisme va citar els precursors del moviment al seu “Manifest del Surrealisme”. Aquell mateix any es va fundar la revista francesa “La Révolution Surréaliste”. La producció surrealista es va caracteritzar per la seva llibertat sense límits i la exaltació dels elements i processos onírics, tot allò relacionat amb els somnis. El 1930, André publica el “Segon Manifest del Surrealisme”, i Le Surréalisme au Service substitueix l’anterior revista surrealista.Els anys trenta, grans personalitats com Dalí i Buñuel es sumen al moviment. La segona Guerra acaba amb aquest moviment i passa a ser part de la historia.

Orígens

El Cubisme

S’origina a París a principis del segle XX, és un moviment que s’autodefinia com l’art de compondre i descompondre la realitat, en l'art es van proposar els collages. Però qui destacà més en l'àmbit literari fou Guillaume Apollinaire, amb la proposta del cal•ligrama.

Característiques

És considerat el primer moviment que trenca amb l’estètica renaixentista, l'any 1907 nomes és un moviment pictòric, però l'any 1913 es creara la branqua de la literatura. Com ja s'ha dit trenquen amb l'estètica que hi havia fins ara, és per això que les obres principalment seran sobre la natura. Els eixos seran eliminats, ja que es creien que els tallava la lliberat a la hora de crear Amb les propostes dels collages i els cal•ligrames obligaven a l'espectador o al lector a què ells mateixos, reconstruïssin la seva realitat a través de diverses emocions.

Literatura

El cal•ligrama consistia a presentar un text sota una imatge visual que suggereix el tema del poema, per tant combinava la literatura i la plàstica. La rima en els poemes ara serà una cosa opcional, al igual que la mètrica

Un home com Picasso estudia un objecte com un cirurgià dissecciona un cadàver Guillaume Apollinaire

El moviment no tingué manifest, però el cal•ligrama més representatiu fou aquest cal•ligrama de Guillaume Apollinaire

El Futurisme

Orígens

El futurisme va aparèixer l'any 1909 quan es produí quan el poeta italià Filippo Tommaso Marinett va publicar el "Manifest del Futurisme" al diari Le Figaro de París..

Característiques

El futurisme va aparèixer amb l'objectiu de destruir tota la història de l'art passada, rebutjan l’estètica tradicional i s’interassava més per la vida contemporània, així com les innovacions del moment i les darreres tecnologies El futurisme va ser anomenat així per la seva intenció de trencar absolutament amb tota la història de l'art passada. Els temes dominants van ser la màquina i el moviment. Valorava la poesia, l'escàndol, l'audàcia, la velocitat, les noves tecnologies i el canvi revolucionari; i a més a més també valorava el masclisme, el nacionalisme, la guerra i l'arquetip del guerrer. Es caracteritzava entre d'altres coses per l'exaltació de la sensualitat, l'adoració a la tecnologia i la màquina, el retrar de la realitat en moviment i l'expressió plàstica en totes les arts

Literatura Futurista

La literatura futurista es concretà en la poesia. Per aconseguir dinamisme i velocitat expressiva es van suprimir els adjectius, es van deixar les paraules en llibertat, es van eliminar els signes de puntuació (o ¡els usaven lliurement) i es va fer un ús diferent de les lletres majúscules i les minúscules. Tot això es va fer per distanciar-se de la literatura d’abans.

"Por medio de la intuición venceremos la hostilidad aparentemente irreductible que separa nuestra carne humana del metal de los motores".Filippo Marinetti

El Surrealisme


Comments

    There are no comments for this Glog.