El RENAIXEMENT

In Glogpedia

by social3rtrimestre
Last updated 8 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
European history

Toggle fullscreen Print glog
El RENAIXEMENT

L'art del renaixement estaba basat en representar paisatges i figures humanes.Els pintors de aquella época buscaven plasmar la realitat.

POLÍTICA

En aquesta época tenien una monarquia autoritaria, és quan el poder polític es concentra en el rei, pero aquest a de mantenir el equilibri i el pactisme.Aquesta monarquia está entre la monarquia feudal i la monarquia absoluta.

L'astronomía i la Medicina van ser els dos temes principals connectats amb la ciència natural. La Medicina era la més important d'ambdues disciplines.Un tret de la professió mèdicc era un estret contacte entre elements artesanals i cultes de la professió. Hi habia dos tradicions, la de les cirugians barbers i la dels apotecaris,

PENSAMENT

El temps de l'Edat Moderna va produir-se el canvi en la ment de les persones que canvià per complet la visió medieval del món que els envoltava. La influència de l'Església va escomençar a encollir i l'humà es va tranformar en el centre de l'univers. Van començar a observar la mare natura i fer servir la raó.

Durant l'època del Renaixement, la idea de família implicava a tots els que vivien en una mateixa casa; és a dir, els parents llunyans i els criats eren família però no tenien dret a l'herència.Tot i que la base de l'economia seguia sent l'agricultura, va arribar un gran impuls a la indústria tèxtil, la mineria i, sobretot , les activitats comercials gràcies a les ciutats mediterrànies (Venècia, Marsella , Nàpols) i del nord d'Europa (Anvers, Amsterdam, Hamburg).

LE COURANTE

ART

SOCIETAT I ECONOMIA

EL RENAIXEMENT

CIÈNCIA


Comments

    There are no comments for this Glog.