Next-Gen

EL PAISATGE/RISCOS NATURALS

by You,
Last updated 1 year ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
EL PAISATGE/RISCOS NATURALS

-RISC SÍSMIC-RISC VOLCÀNIC-EMISSIONS DE GAS-CORRENTS DE FANG-ALTERACIONS DEL PAISATGE-DANYS DEL MEDI HUMÀ-COLADES DE LAVA / PLUJES DE PIROCLASTS-NÚVOLS ARDENTS

L'EXPOSICIÓ(ÀREA AMENAÇADA PER UN PROCÉs)

LA VULNERABILITAT(PÈRDUES O DANYS PERSONALS O MATERIALS)

-INUNDACIÓ-EROSIÓ HÍDRICA-EROSIÓ LITORAL-MOVIMENTS DE MASSA-ALLAUS-VENTADES-TEMPESTES ELÈCTRIQUES

CAUSAT PER: PROCESSOS GEODINÀMICS EXTERNS

RISCOS DELS PROCESSOS GEODINÀMICS

EL PAISATGE

ELS PROCESSOS GEODINÀMICS

PERILLOSITAT(PROBABILITAT)

ENERGIA

METEORITZACIÓEROSIÓTRANSPORTSEDIMENTACIÓ

ESTRUCTURA DE LES ROQUES

AGENTS

FACTORS CLIMATICS

MODELAT-PROCESSOS GEODINÀMICS EXTERNS

RELLEU-PROCESSOS GEODINÀMICS INTERNS

AGENTS

MOVIMENTS CONSTANTS

DEFORMACIONS CONSTANTS

TEORIA DE LA TECTONICA DE PLAQUES

TIPUS DE MODELAT

A LA LITOSFERA

DEPEN DE:

TIPUS de fenomen

TEMPS de retorn

ÀREA afectada

CAUSATS PER: PROCESSOS GEODINÀMICS INTERNS

EXEMPLES DE RISCOS NATURALS

ESTRATEGIA DE LES 3 P:-PREDICCIÓ-PREVENCIÓ-PROTECCIÓ


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.