El Cancer

In Glogpedia

by Luismg96
Last updated 5 years ago

Discipline:
Health & Fitness
Subject:
Health

Toggle fullscreen Print glog
El Cancer

1:Que es el càncer?El càncer és un tipus de malaltia en què un grup de cèl·lules desenvolupen un creixement descontrolat, una invasió i a vegades metàstasi (l’ èxtensio de la malaltia a altres parts)

3:Tractaments del càncer?Es basa en tres pilars bàsics: cirurgia, quimioteràpia i radioteràpia. Existeix una quarta via anomenada teràpia biològica que inclou l'hormonoteràpia, immunoteràpia, i noves dianes terapèutiques no citotòxiques. El tractament del càncer és multidisciplinari on la cooperació entre els diferents professionals que intervenen (cirurgians, oncòlegs mèdics i oncòlegs radioterapeutes), és de màxima importància per a la planificació del càncer del tractament; sense oblidar el consentiment informat del pacient.En el pla de tractament cal que definir si el tractament serà amb intenció curativa o amb intenció pal·liativa.

4:Prevencions contra el càncer?Prevenció:Encara que la causa del càncer és desconeguda en molts casos i multifactorial en altres, es coneixen uns factors de risc, que augmenten la probabilitat de contreure càncer i que deurien evitar-se, com per exemple el tabac. S'estima que fins a un 50% dels càncers podrien ser evitables.Prevenció primàriaEducació i hàbits saludables:1.Deixar de fumar: Salva i perllonga la vida, més que qualsevol activitat de Salut pública.2.Dieta saludable.3.Evitar l'exposició al sol.Quimioprevenció: És la utilització de determinats agents químics, naturals o sintètics, per revertir, suprimir o impedir la carcinogènesi abans del desenvolupament d'una neoplàsia maligna.Quimioevitació: És l'evitació de determinats agents químics cancerígens o dels que no es té la seguretat de què no provoquen càncer.Vacunació: Les vacunes per determinatsvirus, poden prevenir determinats tipus de càncer. Per exemple la vacunació universal contra l'hepatitis B, pot reduir la incidència dehepatoma.Prevenció secundàriaÉs la detecció precoç del càncer en individus asimptomàtics, amb l'objectiu de disminuir la morbiditat i la mortaldat.

2:Causes que provoquen el càncer?No hi a un motiu clar que porta a el càncer però hi ha algunes que fan que sigui mes probable tenir a aquesta malaltia:AlcoholDieta Edat Gèrmens infecciososHormonesInflamació cronicaInmusupresió ObesitatRadiacióSubstancies de l’ambientTabac

5:Tipus de càncer principals.A: Càncer de pulmoB: Càncer de fetgeC: Càncer de estomacD: Càncer colrrectalE: Càncer de mamaF: Càncer de esofagG: Càncer de pàncreas

EL CÀNCER

Luis Martínez Andoni Miranda Aleix Sola 3ESOB


Comments

    There are no comments for this Glog.