Educació a distància, e-learning i educació en obert

In Glogpedia

by VicentF
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Distance Learning

Toggle fullscreen Print glog
Educació a distància, e-learning i educació en obert

L'educació en obert està formada per cursos massius oberts i en línia

En quant a l'evolució de l'educació a distància, crec que ha estat molt gran, ja que des dels primers métodes per correspondència fins als actuals MOOCS crec que la evolució ha estat molt gran.

Ensenyar i aprendre en línia

En el món actual, les necessitats d'aprenentatge canvien molt ràpidament i el concepte i les funcions d'e-learning contínuament s'han d'adaptar a aquestes necessitats" (Sangrà, Vlachopoulos i Cabrera, 2012), motiu per el qual aquestes definicions deu ser constantment revisades i, si escau, adaptades.

Educació a distància, E-learning i Educació en obert.

L'e-learning es pot considerar com una evolució de l'ensenyament a distància

Dan Coldeway defineix l'educació a distància com aquella que té lloc en diferent espai tant si és al mateix temps (sincrònica) com en diferent temps (asincrònica)

En quan a les tendències, van encaminades cap a més protagonisme de l'estudiant, quel'estudiant passi de ser consumidor a creador actiu de continguts.


Comments

    There are no comments for this Glog.