DIC - Development Interactive Child

In Glogpedia

by cgimenezfa
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Psychology

Toggle fullscreen Print glog
DIC - Development Interactive Child

Aquest es caracteritzarà per la fusió entre els processos subjacents de naturalesa biològica (neuromusculars i perceptius) i l’aparell psicològic emergent. desenvolupament i organització del seu sistema perceptiu (motriu, sensoriomotor i el coneixement). El desenvolupament perceptiu està lligat directament a la maduració nerviosa i al creixement corporal. desenvolupar la seva percepció visual, auditiva, hàptica i gustativa. la percepció diacrítica proposada per Spitz en el 1965, entre altres coses. Aquesta relaciona el sistema cinestètic* amb el to afectiu i amb la comunicació primordial feta de ritmes i sons. desenvoluparà el període sensoriomotor desenvolupament sincrònic del moviment i la percepció d’objectes, amb l’objectiu final de produir actes intel·ligents. Piaget.el treball psicomotriu

DIC

Development Interactive Child

SOCIAL,CULTURAL IEDUCACTIU

PSICOBIOLÒGIC

SOCIOAFECTIU ICOMUNICATIU

COGNITIU

HISTORY

És un procés de socialització on es desenvolupen diferents aspectes, com la identitat personal, les emocions, la sexualitat i els criteris morals.

aquest és un entorn familiar on la relació materno-filial és un dels factors més importants, ja que el que predomina més en aquesta etapa és l’instint de supervivència. Per això, el contacte continu amb la mare i una lactància materna a demanda serà el que el mantindrà en vida. Teoria del procés de desenvolupament cognitiu de Piaget).vida el nen passarà per diferents estadis sensoriomotrius, aquests estadis inicialment es basaran en actes reflexes i a poc a poc aniran adquirint habilitats cognitives que li permetran assolir al nen un primer nivell d’elaboracions bàsiques. Aquestes habilitats s’efectuaran gràcies a la possibilitat del nadó per actuar d’una forma física i mental sobre els objectes per mitjà d’accions interioritzades. el nen començarà a relacionar-se amb altres persones. Aquest fet produirà una interacció la qual serà el pilar fonamental pel seu desenvolupament psicològic.Aquest procés és el pas de la regulació intermental a la intremental, i dóna pas a un desenvolupament psicològic superior (estudi objectiu de la consciència de Vigotsky, primera idea fonamental). a l’educació, que serveix de pont entre la cultura, els processos d’aprenentatge i el desenvolupament (Bruner)

DESENVOLUPAMENT


Comments

    There are no comments for this Glog.