Next-Gen

DECALEG_ESTUDIANT EN LINIA

by NATALIA1985
Last updated 4 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
DECALEG_ESTUDIANT EN LINIA

1. MOTIVACIÓL'estudiant en línia ha de estar motivat, per a mantenir un bon ritme de treball i per a l'adquisició d'un aprenentatge de qualitat i significatiu.2. DEMANAR AJUDAL'estudiant en línia ha de demanar ajuda si la necessita i ha de saber a quins canals d'ajuda pot accedir: tutors, consultors, companys...3. ORGANITZACIÓ I DISCIPLINAL'estudiant en línia ha de planificar i gestionar el treball i l'esforç per a compaginar la vida laboral, acadèmica i familiar.4. PROACTIVITAT I AUTONOMIAL'estudiant en línia ha de ser proactiu i autònom, prenent la iniciativa i assumint la responsabilitat de fer que les coses succeïsquen, és a dir, decidir en cada moment el que vol fer i com ho va a fer. 5.TREBALL I COMUNICACIÓ SINCRONA I ASINCRONAL'estudiant en línia pot treabllar i comunicar-se de manera sincrona. és a dir, en temps real, mitjançant la missatgeria instàntania, com els xats, o de manera asincrona, de manera diferida en el tems, per exemple amb el correu elecrònic, fòrums...6. TREBALL COL·LABORATIUL'estudiant en línia ha de saber que el seu coneixement es fruit d'un treball col·laboratiu, és a dir, no va a aprendre de manera indivisual, sinó amb la col·laborció d'altres companys, consultors... 7. EINES 2.0L'estudiant en línia utilitza eines 2.0 per a treballar de manera individual o col·laborativament (blocs, wikis, xarxes socials, plataformes virtuals, presentacions: prezi, glogster, padlet, videos, emmagatzament online (dropbox, ggogle drive), fotos (picassa, flickr, instagram....) 8. PENSAMENT CRÍTIC I REFLEXIUL'estudiant en línia ha de tenir un pensament crític i reflexiu per anar més enllà de les informacions, opinions, impressions que puga trobar-se en el su procés d'aprenentatge a Internet, xarxes socials, EVA... per a no arribar a la "infoxicació" i d'aquesta manera poder distinguir el raonable, d'allò no raonable, el verdader del fals....9. AVALUADOR PROPI APRENENTATGEL'estudiant en línia ha d'avaluar el seu procés d'aprenentatge, així com valorar el treball col·laboratiu en el que participa i ajudant als seus professors a desenvolupar les estràtegies necessaries per a millorar la seva tasca docent. 10. CAPACITAT DE SUPERAR ELS MOMENTS DIFICILS I CIRCUMSTÀNCIES ADVERSESL'estudiant en línia ha de tenir les habilitats i estràtegies necessaries per a superar moments dificils, buscant solucions amb creativitat i pensament positiu i poder conciliar la seva formació amb la familia i el seu treball.

DECÀLEG L'ESTUDIANT EN LÍNIA

NataliaGarciaCatalàEnsenyar i aprendre en líniaMàster Educació i TICs.2013/2014.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.