Cooperem!

by Vicentoso82
Last updated 5 years ago

Discipline:
Health & Fitness
Subject:
Sports

Toggle fullscreen Print glog
Cooperem!

Cooperem!Fet per: Vicent Perales Martínez

Què és l'aprenentatge cooperatiu? És la metodologia educativa basada en el TREBALL EN PETITS GRUPS, generalment heterogenis, en els que l’alumnat TREBALLA de forma CONJUNTA PER MILLORAR el propi aprenentatge i el dels demés.

Durant tot el curs escolar, hauràs de cooperar amb els teus companys per superar els reptes que t'aniré ficant.

Es donen situacions on LES PERSONES SÓN INTERDEPENDENTS, DEPENEN DELS ALTRES per aconseguir els seus objectius.

Tots tenim un rol dins del grup: - Secretari: Llegeix els reptes i apunta els acords als que s’arriba i els anota en la fitxa de grup.- Ordre: Controla el to de veu per no molestar i vetlla perquè no es perdi el temps. Organitza al grup.- Material: Té cura de què el material es faci servir de forma adequada.- Mediador: Dóna els torns de paraula o a les discussions i vetlla perquè siguin enriquidores.- Animador: Animar als seus companys en comptes de criticar-los.

“Cada alumne assoleix els seus objectius si, i sols si, la resta dels seus companys també els assoleix".

Què hem de fer amb els nostres companys?Ajudar-nos, guiar-nos, reforçar-nos, animar-nos i entre tots hem de solucionar tots els nostres problemes.

Als reptes:Sent+Pensa+Comparteix+Actua

Article i llibres de Carlos Velázquez (un mestre que utilitza la metodologia cooperativa)


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.