Comparació limfomes

In Glogpedia

by martissima
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Human Anatomy

Toggle fullscreen Print glog
Comparació limfomes

Comparació histològica entre el limfoma del mantell i el limfoma fol·licular de dos pacients germans

Torrecabota Iglesias, M.

El limfoma és una neoplàsia hemato-lògica que es desenvolupen en el sistema limfàtic. Està descrita una llarga classificació que abarca els diferents tipus. En són el cas el limfoma de les cèl·lules del mantell i el limfoma fol·licular.

Per portar a terme aquesta comparació és reben les mostres dels dos pacients. En un cas les laminetes i en l'altre els blocs. La metodologia amplada segueix la rutina habitual de diagnòstic, tallant les mostres per ser tenyides, amb la tinció habitual(H-E) i immunohistoquímica (CD5, CD20 i CICLINA D1), i posteriorment avaluades al microscopi.

Degut al diagnòstic del limfoma del mantell a un pacient amb antecedent de limfoma fol·licular de la seva germana, es planteja l’hipotesis de hi hagi alguna relació. Per aquest motiu l’objectiu prin-cipal és la comparació histològica dels dos limfomes mitjançant les mostres dels dos pacients. A més de descartar que el limfo- ma diagnosticat primer, i sense l’immuno-histoquímica actual, sigui en realitat un limfoma del mantell.

HIPOTESIS I OBJECTUS

INTRODUCCIÓ

MATERIAL I MÈTODES

Es pot veure que els dos casos pateixen una infiltració a la medul·la òssia, però segueixen un patró diferent i el grau d’afectació tampoc és el mateix. Immunohistoquimicament, el limfoma fol·licular és negatiu per CD5 i CICLINA D1, característic del limfoma de cèl·lules del mantell.

CD20 +

CD5 -

CICLINA D1 -

Els limfomes són diferents tot i tenir semblances. A dia d’avui i amb histologia no és demostrable una basant genètica o hereditària i, és coincidència l’afectació de dos germans.Gràcies a l’immunohistoquímica s’ha descartat que es tractes d’un limfoma de cèl·lules del mantell el cas B.

CONCLUSIÓ

RESULTATS


Comments

    There are no comments for this Glog.