Cerebellum

In Glogpedia

by sasadukic1992
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Human Anatomy
Grade:
12

Toggle fullscreen Print glog
Cerebellum

Cerebellum

Mozeček (cerebellum)- je uložen v zadní jámě lebeční, dorzálně od prodloužené míchy a pontu (mozkový kmen).- oblý, podélný, úzký střední pás, oddělený sagitálními vkleslinami od postranních částí = vermis cerebelli - hemisphaeria cerebelli: 2 postranní, větší, symetricky postavené polokoule- kraniální plocha plošší, styk se střechovitou duplikaturou tvrdé pleny mozkové (tentorium cerebelli)- dorzální a kaudální plochy vyklenuté; uložené v jámách kosti týlní pod příčnými rameny eminentia cruciformis (fossae occipitales cerebellares)- mezi hemisféry mozečku zasahuje falx cerebri-od mozkového kmene vnikají do mozečku 3 páry stvolů, pedunculi cerebellares:-- a) inferiores: spojují oblongatu s mozečkem; lemují kaudální část fossa rhomboidea-- b) medii (pontini): brachia pontis; spojují pons s mozečkem; ohraničují fossa rhomboidea-- c) superiores (brachia conjunctiva): spojují tegmentum mesencephali s mozečkem; ohraničují rostrální část fossa rhomboidea- všechny pedunculi obsahují dráhy jdoucí do mozečku a z mozečku- mezi pedunculi cerebellares superiores rozepjato velum medullare superius-přední část stropu IV. komory; vytažen ve vrchol zvaný fastigium- na povrchu mozečku četné příčné brázdy – oddělují od sebe jednotlivé úseky na vermis i hemisférách = fissurae cerebelli- povrch kryt souvisle šedou hmotou: cortex cerebelli- uvnitř mozečku bílá hmota, corpus medullare: vybíhá ve tvaru plotének jako laminae albae do folií mozečku; na sagitálním řezu vermis tvoří stromkovitou kresbu (arbor vitae, strom života)- v bílé hmotě uloženy párové shluky šedé hmoty: nuclei cerebelli:ncl. dentatus, ncl. emboliformis,ncl. globosus, ncl. fastigii- všechna mozečková jádra východiskem drah vystupujících z mozečku → jimi mozeček zapojen do systému kontroly pohybů

Morfologické členění mozečku-dělí se transverzálními rýhami ve 3 laloky- v každém laloku jsou menšími rýhami odděleny lobuli (na vermis i hemisférách)- morf. členění umožňuje topografickou orientaci na mozečku- neodpovídá však rozdělení vývojovému a funkčnímu- lingula: malý úsek vermis; u velum medullare superius- culmen a declive (vrchol a svah): dříve monticulus- folium vermis: vkleslý, sousedními úseky krytý lístek; jen 1- tuber a pyramis vermis: 2 úseky; oble prominující kaudálně- tonsilla: oválný útvar ze spodní plochy hemisféry- nodulus: jediné folium; poslední vpředu kaudálně na vermis- pedunculus flocculi: tenké párové raménko; spojuje transverzálně nodulus s flocculus- flocculus: třásňovité, drobné, lat.uložené; na hemisféře mozečku

Šedá hmota - kůra1) Stratum moleculare - je zde málo buněk - košíčkové bunky a malé hvězdicovité neurony. - výběžky hvězdicovitých buněk zde končí. - axony košíčkových bunek vysílají kolaterály rovnoběžně s povrchem závitu Purkyňových buněk- bohaté větvení dendritů Purkyňových buněk (v rovině kolmé na kůru)- šplhavá vlákna- výběžky Bergmannovy glie (modifikované astrocyty)2) Stratum gangliosum- Purkyňovy buňky (multipolární neuron)- axony probíhají do bílé hmoty- košíčkové pleteně − axosomatické synapse (mezi axonem a tělem) kolaterál axonů košíčkových buněk a Purkyňových buněk3) Stratum granulosum-glomeruli cerebellares − skupiny buněk v eosinofilní substanci-malé zrnéčkové buňky-jejich dendrity tvoří synapse s mechovými vlákny v glomeruli cerebellares-velké zrnéčkové buňky a jejich axonyBílá hmota – dřeň- uvnitř mozečku souvislé těleso, v podobě lamel vstupuje do závitů- jádra mozečku (šedá hmota)- obsahují multipolární neuronyTypy vláken:1) vlákna aferentnía) mechová- končí ve str. granulosum synapsí s malou zrnéčkovou buňkou − jejím T-axonem vzruch až do str. moleculare- dendrity velkých zrnéčkových buněk přivádějí také vzruch do str. moleculare → ve str. moleculare vzruch předán Purkyňovým buňkámb) šplhavá- axony neuronů z jader mozečku- připojují se na Purkyňovy buňky2) vlákna eferentní- axony Purkyňových buněk

Funkční zapojení mozečku-přívodné dráhy cestou pedunculi cerebellares inferiores, medii, superiores do mozečkové kůry- z mozečkové kůry výstup vláken, končí v mozečkových jádrech- mozečková jádra vysílají axony do šedých hmot kmene (hlavně do retikulární formace, ncl.ruber, do thalamu)- z šedých hmot kmene dráhy do míchy → ovlivňují buňky, které vysílají své axony jako motorická vlákna do kosterních svalů- řídí a kontroluje pohybové aktivity[1]


Comments

    There are no comments for this Glog.