CAMBRIÀ

In Glogpedia

by jordiedgard12345
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Paleontology

Toggle fullscreen Print glog
CAMBRIÀ

El Cambrià ha estat dividit clàssicament en tres sèries:

CAMBRIA

Cambrià inferior, també anomenat «Caerfai» o «Georgià»Cambrià mitjà, també anomenat «Davidià» o «Acadià»Cambrià superior, també anomenat «Merionethià» o «Potsdamià»

El Cambrià és el període més antic en les roques del qual hom troba nombrosos organismes multicel·lulars grans i particularment fossilitzables, que són més complexos que les esponges o els medusoides.

El Cambrià és un període geològic que va començar fa 541 milions d'anys, al final de l'eó Proterozoic, i va acabar fa 485,4 milions d'anys amb l'inici de l'Ordovicià. És el primer període del Paleozoic dins l'eó Fanerozoic

Durant aquest període, uns cinquanta grans grups d'organismes van aparèixer sobtadament, en molts casos sense precursors evidents. Aquesta aparició de fílums animals s'anomena «explosió cambriana».

Hom pensa que els continents cambrians eren el resultat de la fragmentació d'un supercontinent neoproterozoic anomenat Rodínia. Les aigües del període Cambrià semblen haver cobert molta superfície i haver estat someres. També es pensa que els climes cambrians eren significativament més càlids que els de temps anteriors que havien experimentat edats glacials en la glaciació Varanger. La deriva continental durant el Cambrià podria haver estat anormalment ràpida.

Paleogeografia

Fauna

Esdeveniments clau

Aparició de: Treptichnus pedumPrimers halkièrids, mol·luscs, hiòlits i FPCDiversificació de la FPC, primers braquiòpodes i arqueociatsPrimers trilobitsOrganismes de Sirius PassetOrganismes de ChengjiangEsquistos d'Emu BayExtinció dels arqueociatsOrganismes de KailiEsquistos de BurgessFauna d'Orsten


Comments

    There are no comments for this Glog.