Bridge

In Glogpedia

by Parry0424
Last updated 6 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Architecture
Grade:
8,9,10,11

Toggle fullscreen Print glog
Bridge

สำหรับการขอโทษกรณีที่ร้ายแรง เช่น การทำลูกสาวท้องในกรณีที่ข่มขืนใจหรือฝ่ายพ่อ-่แม่ รับไม่ได้การฆ่าข่มขืน การกระทำถึงชีวิตไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ

2.การขอโทษบุคคลรุ่นราวคราวเดียวกัน โดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วแนบปลายจมูก

不好意思 อ่านว่า ปู้ ห่าว อี้ ซือ (bù hǎo yì si)ไม่ได้แปลว่า ขอโทษตรงๆแต่แปลว่าอาย,น่าขายหน้าเราใช้คำนี้ในความหมายว่าขอโทษในเรื่องที่ไม่สำคัญมากซึ่งทำให้เรารู้สึกอาย

มี 2 ระดับ คือ1.ขอโทษผู้ที่อาวุโสกว่าโดยผู้ที่มีอายุน้อยกว่าจะต้องกล่าวคำขอโทษพร้อมกับโดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วแนบระหว่างคิ้ว

抱歉 อ่านว่า เป้า เชี่ยน (bào qiàn)แปลว่าขอโทษเป็นการบอกว่าขอโทษซึ่งให้บอกให้ฝ่ายรู้ว่าเราเสียใจกับสิ่งที่ได้ทำลงไป

对不起 อ่านว่า ตุ้ย ปู้ ฉี ( duì bú qǐ ) แปลว่าฉันขอโทษเป็นประโยคยอดนิยมในการกล่าวขอโทษใช้ได้กับสถานการณ์ทั่วไปเมื่อคุณทำผิด

การขอโทษ( duì bú qǐ )

จีน(chinese)

ไทย(Thai)

ข้อยกเว้น


Comments

    There are no comments for this Glog.