Batáns de Oa

by dinamica
Last updated 8 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Batáns de Oa

Funcionan con enerxía hidráulica

Os batáns de Trazo están situados no río Chonia, na parroquia de Xavestre

Sitúanse preto dos ríos e teñen como función principal bater os tecidos que se fabrican nos teares para darlle unha textura máis compacta e homogénea

O PROCESO DO ABATANADO

PARTES DUN BATAN:a rodao eixeos mazosa cuba

UTILIZACION DOS BATANSCando as teas ou panos tecidos nos teares debian ter unha maior resistencia, ou unha consistencia mais grosa, polo uso ao que ian ser destinados, sometianos a unha nova operacion denominada abatanado ou enfurtido, realizada nos batans.

APARECERON NA IDADE MEDIA

navegandotrazo.blogspot.com

Fotos


Comments

    There are no comments for this Glog.