APS

In Glogpedia

by criistiinaacoba
Last updated 6 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Lesson Planning

Toggle fullscreen Print glog
APS

BANC DELS ALIMENTS

APS

Aprenentatge i servei

Mª China Cores, Cristina Cortecero, Miriam Bové, Sara Miralles, Eva Ruiz y Daniela Sánchez

PROJECTE D'INNOVACIÓ

Plantejament problema:Desig dels alumnes per col•laborar solidàriament i ajudar a cobrir les necessitats bàsiques i alimentàries d’aquelles persones que ho requereixen.Contextualització breu-Barri de Sant Andreu -Representa el 9,1 % de la població de la ciutat-Districte amb un nivell de renda mitjà-baix i un nivell d’estudis universitaris per sota de la mitjana.-L’Escola Mare de Déu de la Mercè és una escola concertada.

Curs: 5è i 6è E.P

ACTIVITATSXerrada als alumnesCarta de sensibilització a les familiesCartell publicitari per promocionar la campanya

Disseny de la investigació

Tema: Desigualtat a l’hora de cobrir les necessitats bàsiques i alimentàries.Problema: Desig dels alumnes per col•laborar solidàriament i ajudar a cobrir les necessitats bàsiques i alimentàries d’aquelles persones que ho requereixen.Metodologia: Paradigma socio-críticObjectiu: Trobar una proposta innovadora per treballar amb els alumnes la solidaritat alhora que posen en pràctica els seus aprenentatges.Població: Tota l’escola

Mostra: Els alumnes de cicle superior d’educació primària de l’escola Mare de Déu de la Mercè.Estratègies (instruments): Proves per mesurar coneixements i entrevistes.Temporalització: Durant el primer trimestre. Fases del projecte: Reflexió IntervencióAvaluacióPlanificació

Definició APS: És una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.Marc teòric+ Les APS sorgeixen a finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX per tal de solventar la crítica que reb l’escola sobre la descontextualizació i fragmentació del coneixement dels alumnes + Es críticava la metodologia de l’escola per a ensenyar i aprendre degut a un mecanització del saber i una manca d’activitat refleva per part dels alumnes.Es basa en grans pedagogs:John Dewey Célestin Freinet Ovide Decroly Anton Semiónovitx MakarenkoEn la actualitat.. Roser Batlle (Double tap images or video to open menu and replace media with your chosen content)


Comments

    There are no comments for this Glog.